Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux

I. Vài dòng lịch sử về Linux

Giữa năm 1960, AT & T Bell Laboratories và một số trung tâm khác tham gia vào một cố gắng

nhằm tạo ra một hệ điều hành mới được đặt tên là Multics (Multiplexed Information and

Computing Service). Đến năm 1969, chương trình Multics bị bãi bỏ vì đó là một dự án quá nhiều

tham vọng và do đó không khả thi. Thậm chí nhiều yêu cầu đối với Multics thời đó đến nay vẫn

chưa có được trên các Unix mới nhất. Nhưng Ken Thompson, Dennis Richie và một số đồng

nghiệp của Bell Labs đã không bỏ cuộc. Thay vì xây dựng một hệ điều hành làm nhiều việc một

lúc như Multics, họ quyết định phát triển một hệ điều hành đơn giản chỉ làm tốt một công việc là

chạy chương trình (run program). Hệ điều hành sẽ có rất nhiều các công cụ (tool) nhỏ, đơn giản,

gọn nhẹ (compact) và chỉ làm tốt một công việc. Bằng cách kết hợp nhiều công cụ lại với nhau,

họ sẽ có một chương trình thực hiện một công việc phức tạp. Đó cũng là cách thức người lập

trình viết ra chương trình. Vào năm 1973, sử dụng ngôn ngữ C của Richie. Thompson đã viết lại

toàn bộ hệ điều hành Unix và đây là một thay đổi quan trọng của Unix. Do đó, Unix từ chỗ là một

hệ điều hành cho một máy PDP-xx trở thành hệ điều hành của các máy khác với một cố gắng tối

thiểu để chuyển đổi. Khoảng 1977 bản quyền của UNIX được giải phóng và hệ điều hành UNIX

trở thành một thương phẩm. Hai dòng UNIX: System V của AT&T, Novell và Berkeley Software

Distribution (BSD) của Đại học Berkeley.

- System V: Các phiên bản UNIX cuối cùng do AT&T xuất bản là System III và một vài phát

hành (releases) của System V. Hai bản phát hành gần đây của System V là Release 3.2

(SVR 3.2) và Release 4.2 (SVR 4.2). Phiên bản SVR 4.2 là phổ biến nhất từ máy PC cho tới

máy tính lớn.

- BSD: Từ 1970 Computer Science Research Group của University of California tại Berkelry

(UCB) xuất bản nhiều phiên bản UNIX, được biết đến dưới tên Berkeley Software

Distribution, hay BSD. Cải tiến của PDP-11 được gọi là 1BSD và 2BSD. Trợ giúp cho các

máy tính của Digital Equipment Corporation VAX được đưa vào trong 3BSD. Phát triển của

VAX được tiếp tục với 4.0BSD, 4.1BSD, 4.2BSD và 4.3BSD.

- Trước 1992, UNIX là tên thuộc sở hữu của AT&T. từ 1992, khi AT&T bán bộ phận Unix cho

Novell, tên Unix thuộc sở hữu của X/Open foundation. Tất cả các hệ điều hành thỏa mãn một

số yêu cầu đều có thể gọi là Unix. Ngoài ra, Institute of Electrical and Electronic Engineers

(IEEE) đã thiết lập chuẩn “An Industry-Recognized Operating System Interface Standard

based on the UNIX Operating System”. Kết quả cho ra đời POSIX.1 (cho giao diện C) và

POSIX.2 (cho hệ thống lệnh trên Unix). Tóm lại, vấn đề chuẩn hóa UNIX vẫn còn rất xa kết

quả cuối cùng. Nhưng đây là quá trình cần thiết có lợi cho sự phát triển của ngành tin học nói

chung và sự sống còn của hệ điều hành UNIX nói riêng.

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 1

Trang 1

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 2

Trang 2

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 3

Trang 3

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 4

Trang 4

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 5

Trang 5

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 6

Trang 6

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 7

Trang 7

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 8

Trang 8

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 9

Trang 9

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 271 trang xuanhieu 3620
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy chương trình Kỹ thuật viên - Học phần IV: Chứng chỉ quản trị mạng Linux
nts 100 
d) Maxclients 100 
35) Khi cấu hình proxy server, bạn khai báo http_port là 8081 thì những browser khai báo port nào 
sau đây để có khả năng truy cập internet thông qua proxy 
a) 8080 
b) 80 
c) 8081 
d) không khai báo port 
36) Bạn cấu hình chứng thực như sau: 
 AuthType Basic 
 AuthName public 
 AuthUserFile /etc/httpd/conf/htpasswd 
 Require user hv1 hv2 
Đúng hay sai? 
a) Đúng 
b) Sai 
37) Những lệnh hay tiện ích nào sau đây dùng để thay đổi địa chỉ IP của máy tính (chọn 3 câu 
đúng) 
a) linuxconf 
b) ifconfig 
c) chỉnh sử tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/eth0 
d) setup 
38) Bạn cấu hình web server nhưng chỉ truy cập được theo địa chỉ IP chứ không truy cập được theo 
tên www.domain 
a) lỗi do web server 
b) lỗi do dns 
c) lỗi do browser 
39) Trong Red Hat Linux 9, tập tin cấu hình dịch cụ ftp là tập tin nào sau đây? 
a) Vsftpd.conf 
b) Ftpaccess 
c) Ftpd.conf 
d) Vfstpd.conf 
40) Khi cấu hình web server bạn không cần định nghĩa directive ServerName? 
a) Đúng 
b) Sai 
41) Bạn đã cấu hình quota trong file fstab đúng, dùng lệnh quotacheck và cấp quota cho user 
nhưng quota vẫn chưa thực thi. Tại sao? 
a) Chưa khởi động lại máy tính 
b) Quota chưa được bật lên 
c) Kiểm tra lại file fstab 
d) Chạy lại lệnh quotacheck 
42) DNS cung cấp việc chuyển đổi nào sau đây thành địa chỉ IP? 
a) Tên NETBIOS 
b) Hostname 
c) MAC address 
d) CNAME 
43) Tập tin /etc/resolv.conf có cấu hình như sau: 
Domain csc.com. 
Hướng dẫn giảng dạy 
 Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 265/271 
Nameserver 172.29.8.1 
Định nghĩa trên đúng sai 
a) Đúng 
b) Sai 
44) Apache hỗ trợ virtual host dựa trên 
a) Tên 
b) địa chỉ ip 
c) tên và địa chỉ IP 
d) Không có hỗ trợ virtual host 
45) Bạn muốn lập lịch một công việc sẽ thực hiện vào 2 giờ ngày 1 tháng 10. Lệnh nào sau đây sẽ 
hoàn thành điều này? 
a) At 2 4 1 
b) At 4 1 2 
c) At 2am April 1 
d) At April 1 2am 
Hướng dẫn giảng dạy 
 Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 266/271 
BẢNG TRẢ LỜI 
Họ tên học viên: ................................................... 
Lớp : ...................................................................... 
HỌC VIÊN CHỌN MỤC ĐÚNG CHO MỖI CÂU VÀ ĐÁNH DẤU VÀO BẢNG TRẢ LỜI 
Chọn lần đầu: Bỏ ô đã chọn Chọn lại ô đã bỏ 
 a b c d 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45
 a b c d 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Hướng dẫn giảng dạy 
 Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 267/271 
II. Mẫu đề thi thực hành 
ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN IV 
PHẦN THỰC HÀNH 
Thời gian: 120 phút 
(Học viên không được sử dụng tài liệu.) 
Câu 1 (0,5 điểm) 
a) Tìm xem tập tin hosts nằm ở đâu nhưng kết quả không xuất ra màn hình mà xuất vào 
tập tin /home/hosts. 
b) Chèn nội dung tập tin /etc/sysconfig/network, /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 
vào sau nội dung tập tin /home/hosts 
c) Copy các tập tin /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/sysconfig/network, 
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 vào thư mục /home 
d) Backup tất cả các tập tin vừa copy trong thư mục /home và tập tin /home/hosts thành 
tập tin có tên data.tar.gzip 
Câu 2 (0,5 điểm) 
a) Tạo user và group theo yêu cầu : 
o Group admin gồm các user admin1, admin2. 
o Group hocvien gồm các user hv1, hv2. 
b) Cấp quyền cho những user trong group admin có quyền quản trị hệ thống tương đương 
với user root. 
Câu 3 (1,5 điểm) 
a) Tạo thư mục /home/pub. Sau đó cấp quyền cho tất cả những user chỉ có quyền read trên 
thư mục này, riêng những user trong group admin có quyền read, write và execute. 
b) Cấu hình sao cho các user có thể truy cập đến thư mục /home/pub từ Linux hay 
windows. 
Câu 5 (1 điểm) Viết chương trình cho phép tạo user như sau thay vì dùng lệnh useradd, passwd. 
Ví dụ: ./taouser nvnguyen 
New passwd : 
Confirm passwd 
Câu 6 (2,5 điểm) 
Giả sử bạn có một domain cscXX.edu (xx là số thứ tự của máy . Bạn có kế hoạch cấu hình 
Web server. 
a) Cấu hình DNS Server (Primary Name Server) cho domain “cscXX.edu” sao cho đảm 
bảo những yêu cầu các dịch vụ đề ra. 
b) Cấu hình Web Server cho domain name cscXX.edu với yêu cầu sau: 
ƒ Thiết kế trang web chủ cho domain cscXX.edu với nội dung giới thiệu về cá 
nhân của mình như : Họ và Tên, Lop,  
ƒ Vị trí lưu trữ website là /home/webdata 
ƒ Thiết kế một trang web có tên “index.html” với nội dung tùy ý lưu trong thư 
mục /home/www/data. 
ƒ Cấu hình web server sao cho người dùng có thể truy cập những trang web lưu 
trong thư mục /home/www/data theo đường dẫn  với 
sự chứng thực của user có username là local và password là local 
ƒ Cấu hình website cá nhân cho 2 user nvbinh và natan 
Hướng dẫn giảng dạy 
 Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 268/271 
c) Ngoài Web Site cho miền chính cscXX.edu. Ta có yêu cầu muốn tổ chức một web 
hosting cho  và  Hãy cấu hình theo yêu cầu 
trên. 
Hướng dẫn giảng dạy 
 Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 269/271 
ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN GIÁO 
VIÊN 
ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN 
Thời gian: ................... 
1. Cách định nghĩa một đĩa cứng logic trong Linux có khác gì so với Windows. 
2. Trong khi cài đặt Linux bạn có thể chia 2 primary partition được không ? (Máy 
không có hệ điều hành nào trước). Những partition logic trong Linux được đánh số 
thứ tự từ mấy? 
3. Cho biết cây thư mục của Linux. Thư mục /etc dùng để làm gì? 
4. Có mấy mức để khởi động một hệ điều hành Linux? 
5. Liệt kê những lệnh liên quan đến thư mục và tập tin như xóa thư mục, xóa tập tin 
6. Giả sử thư mục /var là một partition đã hết dung lượng. Nêu tóm tắt các bước để 
tăng dung lượng của thư mục /var mà không làm mất những dữ liệu đã có. 
7. Cho một ví dụ về cách sử dụng của dấu chuyển hướng, dấu đường ống (pipe). 
8. Những user thường không phải là root có thể đọc tập tin /etc/shadow hay không ? 
9. Cho biết những lệnh thường được sử dụng để quản lý user và group 
10. Nêu những bước cơ bản để cấu hình quota 
11. Bạn có thể chỉnh sử địa chỉ IP hay cấu hình mạng theo những cách nào? 
12. Dùng lệnh hostname để thay đổi tên máy tính. Khi khởi động lại máy thì tên máy 
như thế nào? Ngoài cách dùng lệnh bạn còn cách nào để thay đổi tên máy tính? 
13. Trình bày các bước cấu hình một DHCP Server. 
14. Trong Linux có mấy loại tiến trình? Để đưa một tiến trình từ hậu cảnh sang tiền 
cảng bạn dùng lệnh gì? 
15. Bạn muốn hủy một tiến trình không có điều kiện, dùng lệnh gì? 
16. Họ samba gồm những gì? File cấu hình samba chia làm mấy phần. Muốn chia sẻ 
một thư mục /public cho mọi user chỉ có quyền read bạn làm như thế nào? 
17. Dịch vụ DNS dùng để làm gì? Có mấy loại DNS server 
18. FQDN viết tắt cho từ nào. Cho ví dụ. 
19. Muốn cấu hình một Pimary Name Server bạn cần làm những bước nào? 
20. Cho biết trình từ phân giải tên webserver.csc.hcmuns.edu.vn. 
21. Thuộc tính forward dùng để làm gì? 
22. Cơ sở dữ liệu của Secondary Name Server có từ đâu. Dựa vào đâu mà 
Secondary cập nhật thông tin khi Primary có sự thay đổi. Và nó cập nhật bao lâu 
một lần. 
23. Bạn khởi động dịch vu DNS và bị báo lỗi. Bạn phải làm gì để sửa lỗi này để dịch 
vụ DNS khởi động được. 
24. Từ một máy client bạn dùng tiện ích nslookup để kiểm tra việc phân giải tên máy 
tính thành địa chỉ IP và ngược lại, nhưng không phân giải được. Bạn đoán xem có 
thể xảy ra những lỗi nào? 
25. Bạn có biết trong RedHat Linux 9, cấu hình ftp server bạn dùng package có tên là 
gì? 
26. Muốn cho user anonymous được truy cập đến ftp server và được upload và tạo 
thư mục trên server. Những thuộc tính chính nào trong file cấu hình giúp bạn thực 
hiện điều này? 
Hướng dẫn giảng dạy 
 Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 270/271 
27. Để cấu hình một apache web server hoạt động ở mức cơ bản nhất, bạn quan tâm 
đến những directive nào? 
28. Để cho phép mỗi user trong mạng có thể tạo ra website cá nhân của mình bạn cần 
phải làm gì để đảm bảo user truy cập được. 
29. Có một trang web nào đó mà khi user truy cập đến đòi hỏi phải nhập vào 
username và password hợp lệ mới được xem nội dung. Trong apache bạn làm 
cách nào để thực hiện yêu cầu này 
30. Bạn có một domain là csc.hcmuns.edu.vn. Bạn muốn tổ chức web server cho 
domain này. Và ngoài ra bạn muốn tổ chức thêm 2 domain 
tata.csc.hcmuns.edu.vn và gnt.csc.hcmuns.edu.vn. Bạn phải làm gì để đáp ứng 
nhu cầu này (Nêu tóm tắt) 
31. Trình bày các bước cấu hình một mail server cục bộ bằng sendmail sao cho các 
user trong mạng có thể trao đổi mail qua lại với nhau. 
32. Máy tính của bạn không có kết nối ra ngoài Internet nhưng có kết nối đến một máy 
tính khác có kết nối Internet. Bạn làm cách nào để cấu hình máy tính của mình là 
một squid proxy server. (Liệt kê những thuộc tính trong file cấu hình mà mình sẽ 
sử dụng) 
33. Viết một shell script để tính diện tính của một hình chữ nhật 
Hướng dẫn giảng dạy 
 Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 271/271 
Phần làm bài của giáo viên: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_huong_dan_giang_day_chuong_trinh_ky_thuat_vien_hoc.pdf