Đề thi Chứng chỉ B Tin học Quốc gia

I. Phần lý thuyết

Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOC trả lời các câu hỏi sau? (2 điểm)

1. Cho biết cánh tìm kiếm trang web có nội dung hiển thị trong tiêu đề là “Excel dùng trong kinh tế” ?

2. Kể tên vài chương trình diệt virut mà bạn biết?

3. Cho biết cách đệm bài nhạc tùy ý vào file Power Point từ Slide đầu đến Slide cuối?

4. Cho biết ý nghĩa của tập tin có kiểu .PPS hoặc .PPSX trong Power Point?

5. Trong PowerPoint các đối tượng tối thiểu phải có 1 hiệu ứng? (đúng hay sai và giải thích lý do)

Đề thi Chứng chỉ B Tin học Quốc gia trang 1

Trang 1

Đề thi Chứng chỉ B Tin học Quốc gia trang 2

Trang 2

Đề thi Chứng chỉ B Tin học Quốc gia trang 3

Trang 3

Đề thi Chứng chỉ B Tin học Quốc gia trang 4

Trang 4

pdf 4 trang xuanhieu 4660
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Chứng chỉ B Tin học Quốc gia", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi Chứng chỉ B Tin học Quốc gia

Đề thi Chứng chỉ B Tin học Quốc gia
TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. 
HOÀ CHÍ MINH 
SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 1/4 
Đề thi: 
CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA 
Thời gian: 150 phút 
Ngày thi: 27/11/2011 
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm WinWord và 
Excel. Nếu điểm của phần lý thuyết <=0.5đ hoặc thực hành Winword < 1đ hoặc Excel < 1đ thì xem 
như bài thi không đạt ** 
I. Phần lý thuyết 
Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOC trả lời các câu hỏi sau? (2 điểm) 
1. Cho biết cánh tìm kiếm trang web có nội dung hiển thị trong tiêu đề là “Excel dùng trong kinh tế” ? 
2. Kể tên vài chương trình diệt virut mà bạn biết? 
3. Cho biết cách đệm bài nhạc tùy ý vào file Power Point từ Slide đầu đến Slide cuối? 
4. Cho biết ý nghĩa của tập tin có kiểu .PPS hoặc .PPSX trong Power Point? 
5. Trong PowerPoint các đối tượng tối thiểu phải có 1 hiệu ứng? (đúng hay sai và giải thích lý do) 
II. Phần Thực hành 
A. Word (4 điểm) 
Bài 1: 
Trình bày văn bản và lưu với tên Form_BaiThi.doc : 
Yêu cầu: 
TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. 
HOÀ CHÍ MINH 
SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 2/4 
-Từ ngày, đến ngày: nhập kiểu ngày. 
-Tên khách hàng, Địa chỉ, Điện thọai: Cho phép nhập. 
-Chỉ số mới, Chỉ số củ: cho phép nhập kiểu số. 
-Điện năng tiêu thụ= chỉ số mới – chỉ chỉ số củ. 
-Cột hệ số(mức): cho phép chọn trong danh sách cho sẵn(mức 1, mức 2, mức 3, mức 4) 
- Đơn giá : nhập số. 
-Thành tiền = Điện năng tiêu thụ * Đơn giá ( Nếu điện năng tiêu thụ từ 100 đến 200 thì tăng 2% đơn giá, 
>200 thì tăng 3% ngược lại giữ nguyên đơn giá) 
-Dòng cộng: cộng điện năng tiêu thụ, cộng thành tiền. 
-Thuế GTGT: Tổng thành tiền * 10%. 
-Tổng tiền thanh tóan: Tổng thành tiền + Tiền thuế GTGT. 
-Ngày thu tiền: chèn ngày hiện hành của hệ thống 
-Định dạng cột thành tiền dạng #,##0 
Bài 2: 
Dựa vào dữ liệu cho sẵn ( tập tin DanhSach.Doc) tạo ra tập tin BienNhan.Doc lưu vào thư mục làm việc với 
các yêu cầu sau: 
- Nếu khách hàng là nam thì ghi chữ Ông, ngược lại thì ghi chữ Bà ở phía trước tên. 
- Tên khách hàng, lọai vận chuyển lấy từ trong file danh sách khách hàng. 
- Cước vận chuyển: nếu lọai vận chuyển là thùng giấy thì cước là 50000, ngược lại là 60000. 
- Ngày nhận lấy ngày hiện hành của hệ thống. 
TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. 
HOÀ CHÍ MINH 
SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 3/4 
B. Excel (4 điểm) 
Trình bày bảng tính, lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xls vào thư 
mục đang làm việc (lưu ý: baithiExcel.xls có 4 sheet). 
Sheet 1: BaiThi 
Sheet2: BangDonGia 
Sheet3: ThongKe 
TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. 
HOÀ CHÍ MINH 
SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 4/4 
Sheet4: BieuDo 
Tạo biểu đồ theo mẫu: 
Yêu cầu: Từ dữ liệu đã được cung cấp, trình bày bảng tính theo yêu cầu: 
1. Tháng chỉ cho phép nhập từ 1 đến 12. 
2. Mặt hàng cho phép chọn từ danh sách mặt hàng có trong bảng đơn giá (Lưu ý: tạo list động) 
3. Tô màu xanh cho các mặt hàng số lượng lớn nhất, màu vàng cho các mặt hàng có số lượng nhỏ nhất. 
4. Đơn giá lấy đơn giá tương ứng cho trong bảng đơn giá (dùng công thức mảng). 
5. Thành tiền=số lượng * đơn giá. Nếu mặt hàng bán vào tháng 12 và tháng 6 tăng đơn giá lên 15%. 
(dùng công thức mảng). 
6. Lập bảng thống kê 1 theo mẫu. (Dùng Table 2 biến) 
7. Lập bảng thống kê 2 theo mẫu. (Dùng Consolidate, tự cập nhật khi số liệu thay đổi) 
8. Vẽ biểu đồ theo mẫu(lấy dữ liệu từ bảng thống kê 2 – câu 7) 
Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 9/12/2011. Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 
9/12/2011 đến hết ngày 11/12/2011. Xem điểm thi tại địa chỉ:  

File đính kèm:

  • pdfde_thi_chung_chi_b_tin_hoc_quoc_gia.pdf