Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access

Môi trường làm việc Access

• Giới thiệu

• Các đặc điểm của Access

• Khởi động Access

• Các thao tác cơ bản với tập tin CSDL Access

• Các đối tượng trong tập tin CSDL

• Các thao tác cơ bản với các đối tượng trong

CSDL

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 1

Trang 1

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 2

Trang 2

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 3

Trang 3

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 4

Trang 4

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 5

Trang 5

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 6

Trang 6

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 7

Trang 7

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 8

Trang 8

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 9

Trang 9

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 36 trang xuanhieu 3080
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access

Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1 - Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Access
11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
22
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Bài 1: Tổng quan về
CSDL Access 
•
Tổng quan về ứng dụng 
•
Môi trường làm việc Access 
33
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Bài 1: Tổng quan về
CSDL Access
•
Tổng quan về ứng dụng
•
Môi trường làm việc Access
44
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Tổng quan về ứng dụng
•
Thành
phần giao diện
•
Thành
phần xử
lý
•
Thành
phần dữ
liệu
55
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Thành
phần giao diện
•
Giao
tiếp người
dùng •
Thực
đơn
(Menu)
•
Màn
hình
(Form)
•
Hộp hội thoại
•
66
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Thành
phần giao diện
Màn hình
Thực đơn
Hộp thoại
77
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Thành
phần xử
lý
•
Thực hiện
các
xử
lý, tính
toán
•
Gởi trả
về
kết quả
88
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Thành
phần dữ
liệu
•
Lưu trữ
dữ
liệu của ứng dụng
−
Các bảng
−
Truy vấn
99
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Môi trường làm việc Access
•
Giới thiệu
•
Các đặc điểm của Access
•
Khởi động Access
•
Các thao tác cơ bản với tập tin CSDL Access
•
Các đối tượng trong tập tin CSDL
•
Các thao tác cơ bản với các đối tượng trong 
CSDL
1010
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Giới thiệu môi trường Access
1111
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Giới thiệu môi trường Access
•
Thanh thực đơn (Menu bar)
•
Thanh công cụ
(Tool bar)
•
Thanh trạng thái (Status bar)
1212
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các đặc điểm của Access
•
Tự động kiểm tra khóa chính, phụ
thuộc tồn tại, 
miền giá
trị
của dữ
liệu trong bảng
•
Cho phép thiết kế
nhanh các đối tượng thông 
qua công cụ
Wizard
•
Hỗ
trợ
xây dựng các câu truy vấn mà
không 
quan tâm tới cú
pháp của câu lệnh
•
Dữ
liệu được lưu trọn gói trong một tập tin
•
Có
khả năng trao đổi dữ
liệu với các ứng dụng 
và
các hệ cơ sở
dữ
liệu khác
1313
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Khởi động Access
•
Cách 1: Chọn Start Æ Programs Æ Microsoft 
Office Æ Microsoft Office Access 2003
•
Cách 2: Chọn Start Æ Run, sau đó nhập vào 
MSACCESS.exe và nhấn OK
1414
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Khởi động Access
•
Sau khi khởi động
1515
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các thao tác cơ bản với tập tin CSDL 
Access
•
Tạo tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Lưu tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Mở
tập tin cơ sở
dữ
liệu
1616
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Tạo tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Bước 1: Chọn File Æ New (hoặc Ctrl + N)
1717
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Tạo tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Bước 2: Trong hộp thoại New File, chọn mục 
Blank database
1818
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Tạo tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Bước 3: Trong hộp thoại File New Database, 
thiết lập các thông tin sau đó nhấn nút Create 
để
tạo tập tin
−
Save in
−
File name
−
Save as type
1919
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Lưu tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Trong Microsoft Access, mọi thao tác nhập dữ
 liệu sẽ được tự động lưu trữ. 
•
Các thao tác trên các đối tượng phải được lưu 
lại bằng cách chọn File → Save
2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Mở
tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Bước 1: Chọn File → Open (hoặc Ctrl + O)
2121
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Mở
tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Bước 2: Trong hộp thoại Open, chọn tập tin cần 
mở
và
nhấn Open.
2222
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Mở
tập tin cơ sở
dữ
liệu
•
Các chế độ
Open:
−
Open
−
Open Read-Only
−
Open Exclusive
−
Open Exclusive Read-Only
2323
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các đối tượng bên trong tập tin Cơ 
sở
dữ
liệu
•
Bảng (Table)
−Là
thành phần cơ sở
của CSDL Access dùng để lưu trữ
 dữ
liệu
−Trong một bảng, dữ
liệu được lưu trữ
thành nhiều cột và
 nhiều dòng
2424
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các đối tượng bên trong tập tin Cơ 
sở
dữ
liệu
•
Truy vấn (Query)
−Thực hiện các thao tác rút trích, chọn lựa hoặc cập nhật 
dữ
liệu trên các bảng
−Truy vấn dùng ngôn ngữ
có
cấu trúc SQL (Structure 
Query Language)
2525
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các đối tượng bên trong tập tin Cơ 
sở
dữ
liệu
•
Truy vấn (Query)
−Thực hiện các thao tác rút trích, chọn lựa hoặc cập nhật 
dữ
liệu trên các bảng
−Truy vấn bằng ví
dụ
QBE (Query By Example)
2626
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các đối tượng bên trong tập tin Cơ 
sở
dữ
liệu
•
Biểu mẫu (Form)
−Xây dựng các màn hình để
cập nhật hoặc xem dữ
liệu 
trong các bảng
2727
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các đối tượng bên trong tập tin Cơ 
sở
dữ
liệu
•
Báo cáo (Report)
−Hiển thị
dữ
liệu trong các bảng theo một định dạng và
 khuôn mẫu cho trước−Cho phép xuất ra màn hình, máy in hoặc dưới dạng các 
tập tin Word, Excel
2828
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các đối tượng bên trong tập tin Cơ 
sở
dữ
liệu
•
Tập lệnh (Macro)
−Tạo ra các hành động đơn giản trong Access
−Không quan tâm đến ngôn ngữ
lập trình Visual Basic
2929
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các đối tượng bên trong tập tin Cơ 
sở
dữ
liệu
•
Bộ
mã lệnh (Module)
−Xây dựng các thủ
tục hoặc hàm cho phép thực hiện một 
hành động phức tạp mà
không thể
thực hiện bằng macro
3030
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các thao tác cơ bản
•
Các thao tác cơ bản trên các đối tượng trong cơ 
sở
dữ
liệu được thực hiện thông qua cửa sổ
 Database
3131
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các thao tác cơ bản
•
Tạo mới một đối tượng
−Chọn loại đối tượng cần tạo (Table, Query, Form, Report, 
Module)
−Nhấn nút New
3232
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các thao tác cơ bản
•
Đổi tên một đối tượng
−Chọn đối tượng cần đổi tên
−Nhấn chuột phải chọn Rename (hoặc nhấn F2)
•
Lưu ý:
−Không nên đổi tên Bảng khi đã tạo các đối tượng khác 
truy xuất đến dữ
liệu của bảng
3333
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các thao tác cơ bản
•
Lưu đối tượng
−Các thao tác trên các đối tượng phải được lưu lại trước 
khi đóng đối tượng
−Chọn thực đơn File Æ Save
3434
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các thao tác cơ bản
•
Chỉnh sửa đối tượng
−Chọn đối tượng cần sửa
−Nhấn nút Design
3535
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Các thao tác cơ bản
•
Xóa đối tượng
−Chọn đối tượng cần xóa
−Chọn thực đơn Edit Æ Delete (hoặc nhấn Delete)
•
Lưu ý:
−Sau khi xóa đối tượng thì
không thể
phục hồi lại được
3636
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Phòng chuyên môn
Bài 1: Tổng quan về
CSDL Access
HẾT

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_chung_chi_b_ms_access_1_bai_1_tong_quan_ve_co_so_d.pdf