Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu

Tìm kiếm thông tin là một trong những nhu

cầu cần thiết của con người. Trước kia, hình thức tìm kiếm

chủ đạo là tìm kiếm bằng từ khóa, với ưu điểm là đơn giản

và dễ dùng, tuy nhiên đôi khi lại không đủ khả năng để

diễn tả toàn bộ ý muốn của con người. Trong những năm

gần đây, nhận biết được nhược điểm trên, cùng với sự phát

triển của khoa học công nghệ, việc tìm kiếm bằng ảnh đã

bắt đầu được nghiên cứu và áp dụng. Bài báo này trình bày

một phương pháp tìm kiếm sản phẩm thông qua ảnh sử

dụng thuật toán học sâu và kỹ thuật so sánh ảnh tương tự

trên tập dữ liệu tự thu thập từ Internet. Các kết qủa cho

thấy phương pháp có tiềm năng ứng dụng trong thực tế

Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu trang 1

Trang 1

Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu trang 2

Trang 2

Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu trang 3

Trang 3

Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu trang 4

Trang 4

Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu trang 5

Trang 5

Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu trang 6

Trang 6

pdf 6 trang xuanhieu 27/12/2021 340
Bạn đang xem tài liệu "Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu

Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu
ng hơn. Tuy 
 nhiên, việc đánh giá một hình ảnh nhìn có “giống” một hình 
 ảnh khác không lại mang nhiều tính chủ quan, trong khi kết 
 quả tìm kiếm hình ảnh liên quan đến việc đánh giá bề ngoài 
 Hình 1. Kiến trúc mạng CNN [mathworks.com] của hình ảnh. Do đó, việc đánh giá độ chính xác trong tác 
 Để thực hiện huấn luyện cho mạng CNN, có thể sử dụng vụ này được thực hiện qua các thao tác lấy mẫu và đánh giá 
tập dữ liệu riêng và thực hiện huấn luyện mạng từ đầu, tối mang tính chủ quan. 
ưu các tham số để mạng đạt kết quả phân loại tốt nhất. 
Phương pháp này cần một tập dữ liệu khá lớn và tài nguyên IV. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 
tính toán lớn, tỷ lệ với độ sâu của mạng. Đây là phương án A. Dữ liệu và môi trường thực nghiệm 
cơ bản của các bài toán phân loại nói chung và sử dụng Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng tập dữ liệu tự 
mạng nơ ron nói riêng: tự huấn luyện một bộ phân loại và thu thập từ các trang ảnh và thương mại điện tử phổ biến 
tối ưu tham số. Tuy nhiên, đối với mạng CNN cho phân như Pinterest, Mediamart, Hoà Phát,, Canifa v.v. Các ảnh 
loại ảnh, phương pháp này không thật sự hiệu quả do dữ được thu thập đa dạng nguồn nhằm tăng tính khách quan 
liệu đầu vào thường không được chuẩn bị tốt. Phương pháp cho vấn đề phân loại và tính toán độ tương tự hình ảnh. 
tiếp cận khác là sử dụng một mạng CNN đã huấn luyện từ Tổng số 11.539 ảnh với 11 nhãn được phân bố như sau: 
trước, và tối ưu lại tham số trên tập dữ liệu riêng theo 
phương pháp học chuyển giao (transfer learning) [10]. Bảng 1. Thống kê về tập dữ liệu thực nghiệm 
Phương pháp này vẫn cần thực hiện khối lượng xử lý khá 
lớn, nhưng có thể chấp nhận một tập dữ liệu huấn luyện nhỏ Nhãn Số lượng Nguồn ảnh 
hơn, do phần lớn khối lượng xử lý đã được thực hiện trong Điều hoà 1.080 Pinterest, Mediamart 
quá trình huấn luyện mạng trước đó. Khối lượng xử lý còn 
lại được thực hiện trong quá trình học chuyển giao trên tập Quần 679 Pinterest, Canifa.com 
dữ liệu riêng. Pinterest, Hòa Phát, Xuân 
 Ghế 721 
 Hòa 
 Việc đánh giá độ chính xác của một mạng CNN cũng 
 Pinterest, Nội thất Hòa 
khá đơn giản. Sử dụng một tập dữ liệu kiểm tra, có thể đánh Bàn 1.129 
giá mạng tạo ra các kết qủa có độ chính xác như thế nào Phát 
nhờ các chỉ số đo thông thường như độ đo chính xác Váy 1.219 Pinterest, Loza.vn 
(accuracy). Để đảm bảo tính khách quan khi đánh giá 
 Tủ lạnh 1.465 Pinterest, Mediamart 
mạng, tập dữ liệu kiểm tra sẽ được trích ngẫu nhiên từ tập 
dữ liệu ban đầu và không được dùng để huấn luyện mạng. Lò vi sóng 415 Pinterest, Mediamart 
B. Thu thập ảnh tương tự 
XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM TÁC GIẢ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT BẰNG HỌC SÂU 
 Pinterest, Thiên Long Flex • Mỗi khối conv_block bao gồm hàng loạt các lớp 
 Bút 946 
 Office CONV nhỏ, cùng với hàm kích hoạt ReLU và lớp 
 Nồi cơm điện 514 Pinterest, Mediamart chuẩn hoá theo lô. 
 Áo 2.206 Pinterest, Canifa.com • Ngoài ra, khối này còn có sử dụng skip connection 
 Máy giặt 1.165 Pinterest, Mediamart (nhằm tránh giảm hiệu năng khi mạng quá sâu). 
 • Identity block có trật tự thực hiện gần giống như 
 conv_block, tuy nhiên skip connection của nó 
 Các ảnh được phân bố với tỉ lệ 80% để huấn luyện, 20% không bao gồm tích chập 1x1 và chuẩn hoá theo lô, 
để kiểm chứng mô hình. Ngoài ra, mỗi nhãn còn có thêm 
 và quan trọng nhất, là các hàm tích chập của nó đều 
200 ảnh với nguồn từ Google Images để làm bộ dữ liệu test. 
 được chỉnh kích thước đệm sao cho kích thước của 
 Các thực nghiệm được thực hiện trên 2 hệ thống, dành khối 3D trước và sau khi qua các lớp này vẫn không 
cho 2 loại tác vụ khác nhau. đổi. 
1) Môi trường thực hiện quá trình học máy: Sử dụng ResNet có nhiều biến thể như ResNet50, ResNet101, 
Google Colab: ResNet152,  Trong bài báo này, hệ thống sử dụng mạng 
 • CPU: 1x Single core hyper threaded Xeon ResNet50 để có thể có thời gian huấn luyện cũng như tìm 
 kiếm ở mức vừa phải, hơn nữa tránh vấn đề quá khớp do 
 Processor @2.3Ghz 
 lượng dữ liệu không lớn. 
 • GPU: 1x Tesla K80, 12GB GDDR5 VRAM 
 • RAM: 13GB Tiếp sau mạng CNN, các lớp FC được sử dụng để huấn 
 luyện bao gồm: 
 • Disk: 30GB 
2) Môi trường thực hiện quá trình đưa dữ liệu ảnh qua mô • Lớp ẩn: 128 nơ ron, hàm kích hoạt ReLU 
hình học máy: • Lớp drop-out: giá trị dropout [0.1, 0.25, 0.4] 
 • Lớp ẩn: 64 nơ ron, hàm kích hoạt ReLU 
 • CPU: Intel Core i5-4200H (2 cores, 4 threads) 
 • Lớp đầu ra: 11 nơ ron (tương ứng với số nhãn), hàm 
 @2.8Ghz 
 kích hoạt softmax. 
 • GPU: Nvidia GTX 950M, 4GB GDDR3 VRAM 
 Cuối cùng, mô hình sẽ sử dụng hàm chi phí là hàm 
 • RAM: 12GB DDR3L 
 cross-entropy. 
 • Ổ cứng: SSD 128GB 
B. Kiến trúc mạng (4) 
 Mô hình học sâu của hệ thống sẽ sử dụng kiến trúc của 
mạng ResNet50. ResNet có tên đầy đủ là Residual 
Network, được phát triển bởi Kaiming He và các cộng sự. Hàm cross-entropy sẽ so sánh phân bố của đầu ra, với 
Nó nổi bật bởi nó có khả năng skip connection, tức là một xác suất của nhãn đúng là 1 và xác suất của các nhãn khác 
phần dữ liệu đầu vào có thể tiếp tục đi qua các lớp sau mà là 0. Nói một cách khác, nhãn kết quả sẽ được dịch thành 1 
không qua xử lí. Ngoài ra nó còn sử dụng một lượng lớn véc tơ với 1 là nhãn đúng, 0 là nhãn sai, sau đó véc tơ này 
các lớp chuẩn hóa theo lô (Batch Normalization). ResNet sẽ được so sánh với đầu ra của nơ ron. Độ sai lệch giữa 2 
cũng không sử dụng các lớp kết nối đầy đủ ở cuối mạng. véc tơ càng nhỏ, giá trị hàm chi phí cũng nhỏ theo. 
ResNet là một trong những mạng CNN hiện đại nhất cho 
tới ngày nay, và là sự lựa chọn được tin dùng khi sử dụng Một số các tham số được sử dụng: 
CNN trong thực tế. • Tốc độ học: [0.01, 0.001, 0.0001] 
 Mạng ResNet có kiến trúc như sau: • Giá trị drop-out: [0.1, 0.25, 0.4] 
 • Hàm tối ưu: nadam 
 • Hàm chi phí: cross-entropy 
 • Số vòng: [10, 20, 50] 
 C. Kết quả và đánh giá 
 Các thực nghiệm được thực hiện sử dụng thư viện Keras 
 [5]. Với mạng ResNet50 được Keras cung cấp, độ chính 
 xác được tính toán và so sánh trong 20 vòng (epochs) và 
 mô hình có độ chính xác tốt nhất được lưu lại để làm kết 
 quả thực nghiệm. Do mạng ResNet không cung cấp các lớp 
 FC nên cần thêm một vài lớp FC ở cuối mạng để thực hiện 
 phân loại. 
 Đối với hoạt động tính toán véc tơ đại diện cho các ảnh 
 nhằm thực hiện so sánh và thu thập ảnh tương đồng, tất cả 
 các ảnh trong tập dữ liệu được đưa qua mô hình mạng đã 
 huấn luyện. Các véc tơ đại diện thu thập được tại lớp FC 
 Hình 2: Kiến trục mạng ResNet [7] 
 cuối cùng sẽ được lưu lại sử dụng trong qúa trình tìm kiếm 
 Các đặc điểm chính của mạng ResNet bao gồm [7]: sau này. 
 Dương Trần Đức 
 Các tham số được thử nghiệm để tối ưu trong các Các kết quả nhận được cho thấy sự khả quan của 
khoảng bao gồm kích thước bộ lọc, số bộ lọc, kích thước phương pháp phân loại cũng như thu thập ảnh tương đồng 
đệm, kích thước bước nhảy, tốc độ học, giá trị drop out. được áp dụng trên tập dữ liệu tương ứng. Mặc dù có sự 
 chênh lệnh giữa kết quả phân loại của các loại sản phẩm 
 Các tham số trên được thực hiện tối ưu qua các thực khác nhau, nhưng kết quả trung bình cũng như kết quả riêng 
nghiệm và bảng 2 cho thấy kết hợp tốt nhất của các tham của hầu hết các loại sản phẩm là có nhiều tiềm năng trong 
số. khoảng chấp nhận được của các ứng dụng phân loại ảnh. 
 Bảng 2. Giá trị tham số tối ưu Kết quả thu thập ảnh tương tự cũng có độ chính xác khá tốt, 
 dù vậy mới trải qua đánh giá mang tính chủ quan. 
 Tham số Giá trị tối ưu Về thời gian chạy, việc huấn luyện mô hình phân loại 
 Kích thước bộ lọc 3x3 mất khoảng 80 phút, trong khi thời gian để đưa toàn bộ hơn 
 Số bộ lọc 1000 11.539 ảnh qua mô hình để thu thập véc tơ đại diện là 70 
 phút. Thời gian để thực hiện tìm kiếm từ khi cung cấp ảnh 
 Kích thước đệm 1 đầu vào đến khi trả về kết quả là 10 giây (sau khi đã có mô 
 Kích thước bước nhảy 2 hình và có các véc tơ đại diện của các ảnh trong tập ảnh để 
 so sánh). 
 Số drop-out 0,4 
 Tốc độ học 0,001 
 Với môi trường thực nghiệm như trình bày ở trên, kết 
quả phân loại sản phẩm đạt được độ chính xác tổng thể là 
85.09%, trong đó loại sản phẩm Váy có độ chính xác tốt 
nhất (94.57%) và loại sản phẩm Bàn có độ chính xác thấp 
nhất (65.83%). 
 Bảng 3 cho thấy kết qủa phân loại chi tiết cho từng loại 
sản phẩm: 
 Bảng 3. Kết qủa phân loại 
 Độ chính Độ chính 
 Nhãn Nhãn 
 xác (%) xác (%) 
 Điều hoà 83.82 Lò vi sóng 80.90 
 Quần 88.37 Bút 78.79 
 Ghế 92.50 Nồi cơm điện 90.05 
 Bàn 65.82 Áo 78.24 
 Váy 94.57 Máy giặt 87.18 
 Tủ lạnh 90.82 
 Hình 2. Kết quả tìm kiếm với hình ảnh nồi cơm điện 
 Như đã trình bày ở phần III, việc đánh giá kết quả thu V. KẾT LUẬN 
thập ảnh tương tự có sự khó khăn hơn, do dựa nhiều vào Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã trình bày phương 
đánh giá chủ quan. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực pháp sử dụng mạng nơ ron tích chập để phân loại và so sánh 
hiện đánh giá tương tự như trong [11], theo đó lấy ngẫu độ tương đồng để tìm kiếm các ảnh tương tự trên tập các 
nhiên 100 sản phẩm và dùng làm ảnh đầu vào cho quá trình ảnh sản phẩm gồm 11 nhãn. Các kết quả thực nghiệm cho 
tìm kiếm. Thu thập 5 kết quả đầu tiên của mỗi ảnh đầu vào, thấy tính khả thi của phương pháp khi áp dụng trên các ứng 
tiến hành đánh giá chủ quan theo thang điểm 1-5 về độ dụng thương mại điện tử hoặc máy tìm kiếm, cả về độ chính 
tương tự của nó với ảnh đầu vào. Các kết quả 4, 5 được xem xác tìm kiếm và thời gian thực hiện. 
là tương đồng và nhỏ hơn 4 được xem là không tương đồng. 
Độ chính xác được tính là tổng số ảnh được đánh giá tương Phương pháp có ưu điểm là tận dụng được khả năng xử 
đồng trên tổng số ảnh thu được. lý của mạng nơ ron tích chập cho cả thao tác phân loại và 
 tính toán véc tơ đại diện cho các ảnh trong tập ảnh tìm kiếm. 
 Số ảnh tương đồng Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp là việc sử dụng 
 Độ chính xác tìm kiếm = 
 Tổng số ảnh thu được mạng nơ ron tích chập đơn thuần có thể không tạo ra các 
 véc tơ đại diện có thể thể hiện tốt được sự tương đồng về 
 Hình 2 cho thấy ví dụ về kết qủa tìm kiếm với hình ảnh mặt thị giác giữa các hình ảnh. 
nồi cơm điện. Với kết quả trong hình 2, có thể đánh giá chủ 
quan là có 4 ảnh tương đồng và 1 ảnh không tương đồng Hướng phát triển tiếp theo có thể là tiến hành nghiên 
trong 5 ảnh đầu tiên của kết quả tìm kiếm. cứu việc thực hiện tìm kiếm ảnh sản phẩm sử dụng một 
 mạng bộ ba (triplet network) nhằm tạo ra một cơ chế có thể 
 Kết quả cuối cùng cho thấy độ chính xác tìm kiếm theo nắm bắt được tốt hơn sự tương đồng về các chi tiết thị giác 
đánh giá chủ quan trên toàn bộ 100 mẫu là 75%. của sản phẩm so với việc sử dụng mạng nơ ron tích chập 
XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM TÁC GIẢ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT BẰNG HỌC SÂU 
thông thường. Ngoài ra, các tham số của mạng nơ ron tích on author profiling of Vietnamese texts using deep 
chập cũng cần được bổ sung và mở rộng khoảng khi thực learning based on Convolutional Neural Networks (CNN). 
hiện tối ưu nhằm tìm ra bộ tham số tốt nhất. Do việc huấn The experiments were conducted on the datasets which 
luyện trên mạng nơ ron tích chập là một hoạt động tiêu tốn was experimented in the previous research on author 
tài nguyên và thời gian, nghiên cứu này chưa thực hiện tối profiling of Vietnamese texts [8]. The experiments show 
ưu một cách triệt để các tham số của thuật toán. that the new method has better results than the traditional 
 machine learning methods such as SVM (Support Vector 
TÀI LIỆU THAM KHẢO Machine) and Random Forest on author profiling task. 
[1] Agnes Borras, Francesc Tous, Josep Lladós, Maria Vanrell, 
 High-Level Clothes Description Based on Color-Texture Keywords: deep learning, convolutional neural network, 
 and Structural Features, In: Lecture Notes in Computer author profiling. 
 Science, Iberian Conference, Pattern Recognition and 
 Image Analysis (2003) 
 Dương Trần Đức Tốt nghiệp Đại 
[2] Lukas Bossard, Matthias Dantone, Christian Leistner, học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội 
 Christian Wengert, Till Quack, Luc Van Gool, Apparel Ảnh tác ngành Công nghệ thông tin năm 1999, 
 Classification with Style”, In: Computer Vision–ACCV giả Thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông 
 2012, Springer (2013) 
 tin tại Đại học Tổng hợp Leeds, Vương 
[3] Y-Lan Boureau, Francis Bach, Yann LeCun, and Jean Quốc Anh năm 2004, và Tiến sỹ 
 Ponce, Learning Mid-Level Features for Recognition, In chuyên ngành Kỹ thuật máy tính tại Học 
 Proc. CVPR (2010) 
 viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
 năm 2018. Hiện đang công tác tại Khoa 
[4] Gal Chechik, Varun Sharma, Uri Shalit, and Samy Bengio, Công nghệ Thông tin, Học viện Công 
 Large Scale Online Learning of Image Similarity Through nghệ Bưu chính Viễn thông. 
 Ranking, Journal of Machine Learning Research 11, p. 
 1109–1135 (2010) 
 
[5] F. Chollet, & others, Keras, Available at: 
 https://github.com/fchollet/keras (2015) 
[6] Navneet Dalal and Bill Triggs, Histograms of Oriented 
 Gradients for 
Human Detection,.In Proc. CVPR. p.886–
 893 (2005) 
[7] Q. Ji, J. Huang, W. He, Y. Sun, Optimized Deep 
 Convolutional Neural Networks for Identification of 
 Macular Diseases from Optical Coherence Tomography 
 Images, Algorithms 12(3), 51 (2019). 
[8] Yushi Jing, David Liu, Dmitry Kislyuk, Andrew Zhai, 
 Jiajing Xu, Je Donahue, 
and Sarah Tavel, Visual Search 
 at Pinterest, In Proc. KDD, p.1889–1898 (2015) 
[9] H. Hu, Y. Wang, L. Yang, P. Komlev, L. Huang, X. S. Chen, 
 Web-scale Responsive Visual Search at Bing, Proc. 24th 
 ACM SIGKDD Int. Conf. Knowl. Discovery Data Mining, 
 pp. 359-367 (2018) 
[10] Andrej Karpathy, Transfer Learning, (2015), URL: 
  learning/. 
 
[11] N. Khosla, and V. Venkataraman, Building Image-Based 
 Shoe Search Using Convolutional Neural Networks, 
 CS231N Course Project Reports, (2015) 
[12] M. Hadi Kiapour, Xufeng Han, Svetlana Lazebnik, 
 Alexander C. Berg, and Tamara L. Berg, Where to Buy It: 
 Matching Street Clothing Photos in 
Online Shops, In 
 Proc. ICCV, (2015)
 
[13] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geo rey E. Hinton, 
 ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural 
 Networks, In Proc. NIPS, p.1106–1114 (2012) 
 
[14] Hanjiang Lai, Yan Pan, Ye Liu, and Shuicheng Yan, 
 Simultaneous Feature Learning and Hash Coding with Deep 
 Neural Networks, In Proc. CVPR, p.3270–3278 (2015) 
 
[15] David G. Lowe, Object Recognition from Local Scale-
 Invariant Features, In Proc. ICCV, p.1150–1157 (1999) 
[16] K. Simonyan and A. Zisserman, Very Deep Convolutional 
 Networks for Large-Scale Image Recognition, In Proc. 
 ICLR (2015) 
 
[17] Jiang Wang, Yang Song, Omas Leung, Chuck Rosenberg, 
 Jingbin Wang, James Philbin, Bo Chen, and Ying Wu, 
 Learning Fine-Grained Image Similarity with Deep 
 Ranking, In Proc. CVPR, p.1386–1393 (2015) 
 PRODUCT IMAGE SEARCH USING DEEP 
 LEARNING 
 Abstract: Author profiling is the task of identify the 
characteristics of authors such as gender, age, etc. only 
based on analysis of their texts. This paper show reseach 

File đính kèm:

  • pdftim_kiem_san_pham_theo_anh_bang_hoc_sau.pdf