Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3)

1. Mô tả tóm tắt nội dụng

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành qua những chủ để, sinh viên sẽ hiểu được kiến thức khái quát về các lĩnh vực kinh doanh, các ngành nghề kinh tế, sản xuất, quản trị, sơ đồ tổ chức, tiếp thị, tuyển dụng, công việc và động viên, kênh phân phối, khuyến mãi, các hình thức khuyến mãi.

6. Nhiệm vụ của sinh viên:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

 

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3) trang 1

Trang 1

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3) trang 2

Trang 2

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3) trang 3

Trang 3

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3) trang 4

Trang 4

docx 4 trang xuanhieu 400
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3)

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3)
BM01.QT02/ĐNT-ĐT
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
___________
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3)
Mã học phần: 1410163
Số tín chỉ: 3
Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: đại học chính quy, ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế
Số tiết học phần:
Nghe giảng lý thuyết	: 20 tiết
Làm bài tập trên lớp	: 13 tiết
Thảo luận	: 9.5 tiết
Hoạt động theo nhóm	: 7.5 tiết
Tự học	: 90 giờ
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
Các học phần tiên quyết: Nghe nói đọc viết 2
Mục tiêu của học phần:
Kiến thức: 
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ bản trong một số lĩnh vực trong quản trị kinh doanh (quản trị, sản xuất, marketing) thông qua từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành, bài đọc hiểu.
Kỹ năng: 
Đọc – hiểu được tài liệu chuyên ngành
Sử dụng từ vựng, thuật ngữ phù hợp với các lĩnh vực trong đời sống hàng ngày cũng như trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh
Thái độ: 
Làm việc độc lập với những bài tập cá nhân, tự lập 
Học phương pháp làm việc nhóm
Chuẩn đầu ra của học phần:
Nội dung
Đáp ứng CĐR CTĐT
Kiến thức
4.1. Vận dụng từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành trong hoạt động kinh doanh
4.2 Đọc – hiểu những tài liệu liên quan đến quản trị kinh doanh 
4.3 Thuyết trình vấn đề liên quan đến từng lĩnh vực khác nhau trong kinh doanh
K1, K2, K3
Kỹ năng
4.4. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 
4.5. Phát triển kỹ năng thuyết trình
S1, S2
Thái độ
4.6. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân
4.7. Không đạo văn
4.8. Có trách nhiệm trong việc làm nhóm
A1, A2, A3
Mô tả tóm tắt nội dụng
Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành qua những chủ để, sinh viên sẽ hiểu được kiến thức khái quát về các lĩnh vực kinh doanh, các ngành nghề kinh tế, sản xuất, quản trị, sơ đồ tổ chức, tiếp thị, tuyển dụng, công việc và động viên, kênh phân phối, khuyến mãi, các hình thức khuyến mãi.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
7.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT
Điểm thành phần
Quy định
Trọng số
Mục tiêu
1
Điểm chuyên cần
Số tiết tham dự học/tổng số tiết
5%
4.1 – 4.3
2
Điểm xây dựng bài
Trả lời câu hỏi, làm các bài tập được giao
10%
4.1 – 4.3
3
Điểm bài tập nhóm
- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia 
15%
4.1 – 4.3
5
Điểm kiểm tra giữa kỳ
- Thi viết tự luận
10%
4.1 – 4.3
6
Điểm thi kết thúc học phần
- Thi viết tự luận (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Bắt buộc dự thi
60%
4.1 – 4.3
Hình thức thi tự luận: TỰ LUẬN
Thời lượng thi: 90 phút
Học viên không được tham khảo tài liệu khi thi. 
Sinh viên chia nhóm chuẩn bị từ vựng, bài trước mỗi buổi học. Thuyết trình theo từng chủ đề.
7.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân.
8. Tài liệu học tập
8. 1 Giáo trình chính:
[1] Ian Mackenzie (2010), English for Business Studies – A course for Business studies and Economics students, Cambridge Press
8.2 Tài liệu tham khảo:
[2] Liz Taylor, Keith Harding (2009) - International Express, Intermediate – Oxford University Press
[3] Daid Cotton-David Falvey-Simon Kent-Market Leader (2011)- Advanced Business, Pearson Longman
[4] News English : Business and Finance : Series 1 : DVD Video. - 1. - TPHCM : Tổng Hợp TPHCM, 2009
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Tổ trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)
HUFLIT, ngày tháng 06 năm 2015 
Ban giám hiệu
Ghi chú: Đề cương này có thể thay đổi tùy theo tình hình giảng dạy thực tế.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_chi_tiet_hoc_phan_doc_tieng_anh_3_reading_3.docx