Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1)

3. Mục tiêu của học phần:

Học phần với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng đọc

hiểu tiếng Anh. Sinh viên được làm quen và rèn luyện các kỹ năng đọc khác nhau cho các mục

đích khác nhau (scanning, skimming, predicting, reading carefully), qua đó phát triển dần khả

năng đọc hiểu nhanh và lưu loát. Ngoài ra, qua các bài đọc hiểu về các chủ đề khác nhau trong

đời sống xã hội, sinh viên được mở rộng thêm kiến thức và tăng cường vốn từ cần thiết. Kết thúc

học phần, sinh viên sẽ thành thạo các kỹ năng đọc hiểu, hình thành thói quen đọc tốt, tích cực rèn

luyện kỹ năng đọc và ý thức tự học cũng như làm việc nhóm.

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) trang 1

Trang 1

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) trang 2

Trang 2

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) trang 3

Trang 3

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) trang 4

Trang 4

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) trang 5

Trang 5

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) trang 6

Trang 6

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) trang 7

Trang 7

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) trang 8

Trang 8

pdf 8 trang xuanhieu 380
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1)

Đề cương chi tiết học phần Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1)
1 
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 
KHOA NGOẠI NGỮ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 
- Tên học phần : Đọc Tiếng Anh 1 (Reading 1) 
- Mã số học phần : 1510052 
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ 
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh 
- Số tiết học phần : 
 Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết 
 Làm bài tập trên lớp : 15 tiết 
 Thảo luận : 15 tiết 
 Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): . tiết 
 Hoạt động theo nhóm : 10 tiết 
 Thực tế: :  tiết 
 Tự học : 60 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 
 Bộ môn Thực hành tiếng Anh (Đại học) 
 Khoa Ngoại Ngữ 
2. Học phần trước: (Tên các học phần sinh viên cần phải học trước nếu có) 
Không 
3. Mục tiêu của học phần: 
Học phần với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng đọc 
hiểu tiếng Anh. Sinh viên được làm quen và rèn luyện các kỹ năng đọc khác nhau cho các mục 
đích khác nhau (scanning, skimming, predicting, reading carefully), qua đó phát triển dần khả 
năng đọc hiểu nhanh và lưu loát. Ngoài ra, qua các bài đọc hiểu về các chủ đề khác nhau trong 
đời sống xã hội, sinh viên được mở rộng thêm kiến thức và tăng cường vốn từ cần thiết. Kết thúc 
học phần, sinh viên sẽ thành thạo các kỹ năng đọc hiểu, hình thành thói quen đọc tốt, tích cực rèn 
luyện kỹ năng đọc và ý thức tự học cũng như làm việc nhóm. 
4. Chuẩn đầu ra: 
 Nội dung Đáp ứng 
CĐR CTĐT 
4.1 Kiến thức 4.1.1. Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các tình huống 
giao tiếp xã hội 
PLO-K2 
4.1.2 Có thể diễn đạt một cách đơn giản các quan điểm 
hoặc những yêu cầu trong tình huống quen thuộc 
4.2 Kỹ năng 4.2.1. Vận dụng chính xác ngôn ngữ và cấu trúc câu tiếng 
Anh trong các tình huống giao tiếp; phối hợp thành thạo 
các kỹ năng trong giao tiếp như: nghe hiểu, phân tích, tổng 
hợp thông tin, trình bày quan điểm cá nhân 
PLO-S3 
4.2.2. Biết lắng nghe, phân tích tình huống giao tiếp để có 
ứng xử phù hợp 
PLO-S6 
4.2.3 Thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, phương tiện 
truyền thông hỗ trợ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn 
ngữ phù hợp để thuyết trình và xử lý tình huống giao tiếp 
PLO-S7 
4.2.4 Xác định trách nhiệm cá nhân, mục tiêu hoạt động 
của nhóm, thể hiện hợp tác tích cực với các thành viên 
khác 
PLO-S9 
4.3 Thái độ 4.3.1 Tích cực tham gia hoạt động học tập tại lớp; chủ động 
trong việc tự học, nghiên cứu ngoài giờ học tại lớp 
PLO-A4 
BM01.QT02/ĐNT-ĐT 
2 
4.3.2 Có ý thức trách nhiệm trong việc tự học và trong hoạt 
động nhóm; chủ động, tự tin tham gia đóng góp ý kiến. 
PLO-A5 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần gồm 12 unit. Mỗi unit có 2 chương với nội dung xoay quanh các lĩnh vực/chủ đề 
khác nhau trong cuộc sống, cung cấp từ vựng về những lĩnh vực này, tăng cường kỹ năng 
đọc hiểu cho sinh viên và tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi thảo luận về những vấn đề mang 
tính thời sự, thiết thực như vấn đề Tiền bạc và Ngân quỹ, Lối sống hiện đại... Ở Chương 1, 
sinh viên được cung cấp kiến thức nền tảng và hướng dẫn kỹ năng. Sau đó, ở chương 2, sinh 
viên được tạo điều kiện để tập đọc với tốc độ nhanh hơn và làm việc độc lập, tăng cường khả 
năng tự nghiên cứu thêm. Giáo trình cũng có thêm phần Review nhằm giúp sinh viên củng cố 
kiến thức đã học. 
6. Nội dung và lịch trình giảng dạy (Lý thuyết và thực hành): 
o Unit 1: All about Food 
o Unit 2: Inventions 
o Unit 3: Studying abroad 
o Unit 4: Money and Budgets 
o Unit 5: Our Modern Lifestyle 
o Unit 6: The Olympics 
o Unit 7: Great Structures 
o Unit 8: Language and Communication 
o Unit 9: Festivals and Celebrations 
o Unit 10: Growing up 
o Unit 11: Look into the Future 
o Unit 12: The Power of Stories 
Buổi/Tiết Nội dung Ghi chú 
Buổi 1 
Tổng quan về môn học, chương trình học 
phần, giáo trình chính và giáo trình tham 
khảo; Hướng dẫn thực hành các kỹ năng đọc 
hiểu, học từ vựng; Trao đổi kinh nghiệm và 
phương pháp tự học 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 2 
(2 tiết) 
Bài 1: 
All about Food 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 3 
(2 tiết) 
Bài 2: Inventions 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 4 
(2 tiết) 
Bài 3: Studying abroad 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
3 
4.3.2 
Buổi 5 
(2 tiết) 
Bài 4: Money and Budgets 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 6 
(2 tiết) 
Bài 5: Our Modern Lifestyle 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 7 
(2 tiết) 
Bài 6: The Olympics 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 8 
(2 tiết) 
Bài 7: Great Structures 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 9 
(2 tiết) 
Bài 8: Language and Communication 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 10 
(2 tiết) 
Bài 9: 
Festivals and Celebrations 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 11 
(2 tiết) 
Bài 10: Growing up 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 12 (2 tiết) Kiểm tra 
Buổi 13 
(2 tiết) 
Bài 11: Look into the Future 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 14 
(2 tiết) 
Bài 12: 
The Power of Stories 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
Buổi 15 
(2 tiết) 
REVIEW 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1 
4.1.2 
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1 
4.3.2 
7. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% tổng số tiết học quy định trên lớp. 
- Tích cực tham gia các hoạt động lớp, đóng góp ý kiến xây dựng bài giảng. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
8.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1 
2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập được 
giao 
10% 4.2.4; 4.3.1 
3 Điểm bài tập 
nhóm/cặp 
- Thuyết trình về chủ đề liên quan 
trong chương trình học 
- Được nhóm xác nhận có tham gia 
10% 4.1.1;4.1.2 
4.2; 
4.3.2 
4 Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 
- Bài đọc hiểu và trả lời câu hỏi 
(45’) 
20% 4.1.1;4.1.2 
4.2; 
4.3.2 
5 Điểm thi kết thúc 
học phần 
- Bài tự luận 
- Tham dự ít nhất 80% tổng số tiết 
quy định trên lớp 
- Bắt buộc dự thi 
50% 4.1.1;4.1.2; 
4.2; 
4.3 
8.2. Cách tính điểm 
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 
0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
5 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với 
trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
9. Tài liệu học tập: 
9.1. Giáo trình chính: 
[1] Tên sách: ACTIVE Skills for Reading 1, tác giả: Neil J Anderson, Nhà xuất bản: CENGAGE 
Learning, Năm xuất bản: 2013, Nơi có tài liệu: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ, website: 
www.cengageasia.com 
9.2. Tài liệu tham khảo: 
[2] Tên sách: American English File 3 (Student book), tác giả: Clive Oxenden và Christina 
Latham – Koenig, Nhà xuất bản: Oxford, Năm xuất bản: 2009, Nơi có tài liệu: Thư viện trường 
HUFLIT. 
[3] Cover to Cover 1, Day,Richard R. Oxford Uni. Press 2008 
10. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
Tuần
/Buổi 
Nội dung 
Lý 
thuy
ết 
(tiết) 
Thực 
hành 
(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 
1 Bài 1: All about Food 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
1.1 Before you read 
1.2. Reading skill 
1.3. Reading 
comprehension 
1.4. Critical thinking 
1.5. Vocabulary 
comprehension 
1.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4; chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
Xem trang 4-7 cuốn [2] 
2 Bài 2: Inventions 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
2.1 Before you read 
2.2. Reading skill 
2.3. Reading 
comprehension 
2.4. Critical thinking 
2.5. Vocabulary 
comprehension 
2.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
3 Bài 3: Studying abroad 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
3.1 Before you read 
3.2. Reading skill 
3.3. Reading 
comprehension 
3.4. Critical thinking 
3.5. Vocabulary 
comprehension 
3.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
Xem trang 52-55 cuốn [2] 
4 Bài 4: Money and 
Budgets 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
6 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
4.1 Before you read 
4.2. Reading skill 
4.3. Reading 
comprehension 
4.4. Critical thinking 
4.5. Vocabulary 
comprehension 
4.6. Vocabulary skill 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
Xem trang 12-15 cuốn [2] 
5 Bài 5: Our modern 
lifestyle 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
5.1 Before you read 
5.2. Reading skill 
5.3. Reading 
comprehension 
5.4. Critical thinking 
5.5. Vocabulary 
comprehension 
5.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
Xem trang 24-25, 36-39 cuốn [2] 
6 Bài 6: The Olympics 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
6.1 Before you read 
6.2. Reading skill 
6.3. Reading 
comprehension 
6.4. Critical thinking 
6.5. Vocabulary 
comprehension 
6.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
Xem trang 8-11 cuốn [2] 
7 Bài 7: Great Structures 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
7.1 Before you read 
7.2. Reading skill 
7.3. Reading 
comprehension 
7.4. Critical thinking 
7.5. Vocabulary 
comprehension 
7.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
8 Bài 8: Language and 
Communications 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
8.1 Before you read 
8.2. Reading skill 
8.3. Reading 
comprehension 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
7 
8.4. Critical thinking 
8.5. Vocabulary 
comprehension 
8.6. Vocabulary skill 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
9 Bài 9: Festivals and 
Celebrations 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
9.1 Before you read 
9.2. Reading skill 
9.3. Reading 
comprehension 
9.4. Critical thinking 
9.5. Vocabulary 
comprehension 
9.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
Xem trang 8-11 cuốn [2] 
10 Bài 10: Growing up 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
10.1 Before you read 
10.2. Reading skill 
10.3. Reading 
comprehension 
10.4. Critical thinking 
10.5. Vocabulary 
comprehension 
10.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
11 Bài 11: Look into the 
future 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
11.1 Before you read 
11.2. Reading skill 
11.3. Reading 
comprehension 
11.4. Critical thinking 
11.5. Vocabulary 
comprehension 
11.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
12 Bài 12: The Power of 
Stories 
Các nội dung trong Giáo 
trình chính như sau: 
12.1 Before you read 
12.2. Reading skill 
12.3. Reading 
comprehension 
12.4. Critical thinking 
12.5. Vocabulary 
comprehension 
12.6. Vocabulary skill 
1 3 Đối với Giáo trình chính: 
- Nghiên cứu trước: nội dung từ mục 1.1 
đến 1.3 
- Làm việc nhóm: thực hiện nội dung 
1.4, chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài 
liên quan 
- Ôn tập, củng cố kiến thức: làm các bài 
tập ở các mục 1.5, 1.6 (bài tập về củng 
cố từ vựng) 
Đối với tài liệu tham khảo: 
8 
Ngày tháng. Năm 201 
Trưởng khoa 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Ngày tháng. Năm 201 
Trưởng Bộ môn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Ngày tháng. Năm 201 
Người biên soạn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Đặng Thị Ánh Tuyết 
 Ngày tháng. Năm 201 
Ban giám hiệu 

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_chi_tiet_hoc_phan_doc_tieng_anh_1_reading_1.pdf