Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing)

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Trong giáo trình của học phần có 6 bài dạy các kỹ năng đọc khác nhau đối với từng dạng bài

khác nhau của bài thi IELTS và 1 bài gồm các bài tập tổng hợp. Giáo trình viết gồm 6 bài dạy

cách viết Task 1 ( Report writing) và 6 bài dạy các bước viết Task 2 ( Essay writing)

Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing) trang 1

Trang 1

Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing) trang 2

Trang 2

Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing) trang 3

Trang 3

Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing) trang 4

Trang 4

Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing) trang 5

Trang 5

Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing) trang 6

Trang 6

pdf 6 trang xuanhieu 340
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing)

Đề cương chi tiết học phần Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing)
1 
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 
KHOA NGOẠI NGỮ 
________ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
___________ 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 
- Tên học phần: Đọc - Viết tiếng Anh nâng cao (Extensive Reading and Writing) 
- Mã số học phần: 1531452 
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ 
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh 
- Số tiết học phần: 
 Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết 
 Thực hành (bài tập trên lớp/hoạt động theo nhóm/hoạt động cá nhân): 45 tiết
 Tự học : 120 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: TBM Thực hành tiếng Anh / Khoa Ngoại ngữ 
2. Học phần trước: Đọc 1, 2, 3, Đọc Báo chí, Viết 1,2,3, Viết Tổng hợp, Viết tiểu luận, Nghiên 
cứu Khoa học 
3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể: 
- Đạt kỹ năng đọc viết hướng tới cấp độ C1 
- Đọc viết và có thể tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc tế (IELTS) 
4. Chuẩn đầu ra: 
 Nội dung Đáp ứng 
CĐR CTĐT 
Kiến thức 4.1.1. Tổng hợp và phát triển kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh 
vào những tình huống giao tiếp và giao dịch bằng văn bản. 
PLO-K1 
4.1.2. Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp xã hội và 
giao tiếp công sở. 
PLO-K2 
4.1.3. Sử dụng tiếng Anh dành cho các lĩnh vực nghề nghiệp 
mà sinh viên chọn học chuyên sâu một cách thành thạo. 
PLO-K3 
4.1.4. Tổng hợp, áp dụng và phát triển kiến thức về một số 
định hướng nghề nghiệp. 
PLO-K7 
Kỹ năng 4.2.1. Vận dụng hiểu biết về văn hóa-xã hội Việt Nam và văn 
hóa-xã hội Anh để củng cố bản lĩnh văn hóa dân tộc trong quá 
trình tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài và hội nhập quốc tế. 
PLO-S2 
4.2.2. Sử dụng chính xác tiếng Anh và phối hợp thành thạo 
các kỹ năng trong giao tiếp như: nghe hiểu, phân tích, tổng 
hợp thông tin, trình bày dàn ý ở trình độ trung cấp. 
PLO-S3 
4.2.3. Biết tổ chức việc học và tự học. PLO-S5 
Thái độ 4.3.1 Cảm thụ được vai trò quan trọng của các giá trị văn hóa, 
đạo đức, trách nhiệm công dân đối với xã hội và cộng đồng. 
PLO-A1 
4.3.2 Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc 
độc lập hoặc làm việc theo nhóm. 
PLO-A5 
4.3.3. Tổ chức việc học tập hiệu quả và phát triển khả năng họ 
tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất 
lượng cuộc sống. 
PLO-A6 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Trong giáo trình của học phần có 6 bài dạy các kỹ năng đọc khác nhau đối với từng dạng bài 
khác nhau của bài thi IELTS và 1 bài gồm các bài tập tổng hợp. Giáo trình viết gồm 6 bài dạy 
cách viết Task 1 ( Report writing) và 6 bài dạy các bước viết Task 2 ( Essay writing) 
6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: 
- Các học phần lý thuyết: 
BM01.QT02/ĐNT-ĐT 
2 
Buổi/Tiết Nội dung Ghi chú 
1 - Giới thiệu khái quát Đọc- Viết IELTS 
- Giới thiệu các kỹ năng cơ bản cho đọc 
viết IELTS 
- Writing a How-to report 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
2 - Giới thiệu dạng câu hỏi Matching 
- Report writing based on statistics 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
3 - Giới thiệu dạng câu hỏi Closing 
- Report writing 
Compare & contrast 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
4 - Giới thiệu dạng câu hỏi Muiltple choice 
- Group writing Practice 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
5 - Giới thiệu dạng câu hỏi Summarizing 
- Descriptive writing 
Static description 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
3 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
6 - Giới thiệu dạng câu hỏi Y/N/NG 
- Descriptive writing 
Process description 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
7 TEST 1 Kiểm tra mức độ tiếp 
thu bài 
8 - Giới thiệu dạng câu hỏi Sentence 
completion 
- Group writing Practice - Correction 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
9 Integrated exercises 
Task 2: How to plan an argument 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
10 Integrated exercises (cont.) 
Task 2: How to support an argument 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
4 
11 
TEST 2 Kiểm tra mức độ tiếp 
thu bài 
12 Giới thiệu dạng câu hỏi Short asnwers 
Task 2: How to organize an argument 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
13 Integrated exercises (cont.) 
Task 2: How to refute an argument 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
14 Practice tests 
Cause and effect essays 
Giải quyết mục tiêu 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3 
15 Review Chuẩn bị cho kỳ thi 
cuối khoá 
7. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập cá nhân và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
8. Cách đánh giá học tập của sinh viên: 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm chuyên cần Tham dự đầy đủ số tiết của 
học phần 
10% 4.3.1.; 4.3.2. 
5 
2 Điểm đánh giá quá trình 2 bài kiểm tra tự luận trên lớp 
(60 phút / bài) 
20% 4.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.; 4.1.4.; 
4.2.1.; 4.2.2.; 
4.2.3. 
4.3.1.; 4.3.2. 
3 
Điểm kiểm tra giữa kỳ - 1 bài thi tự luận (90 phút) 20% 
4.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.; 4.1.4.; 
4.2.1.; 4.2.2.; 
4.2.3. 
4.3.1.; 4.3.2. 
4 Điểm thi kết thúc học 
phần 
- Thi tự luận (120 phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý 
thuyết và thực hành 
- Bắt buộc dự thi 
50% 4.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.; 4.1.4.; 
4.2.1.; 4.2.2.; 
4.2.3. 
4.3.1.; 4.3.2., 
4.3.3 
 Cách tính điểm 
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 
0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với 
trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
9. Tài liệu học tập: 
9.1. Giáo trình chính: 
1. Reading Strategies for the IELTS test- Biên soạn: Trần Vệ Đông, Vương Băng Hân- Nhà xuất 
bản tổng hợp TP.HCM (2006) 
2. Writing Strategies for the IELTS Test- Biên soạn: Vương Ngọc Tây - Nhà xuất bản tổng hợp 
TP.HCM (2006) 
9.2. Tài liệu tham khảo: 
9.2.1. Complete IELTS Bands 6.5-7.5 -Guy Brook- Hart & Vanessa Jakemen, Cambridge 
University Press, 2012 
9.2.2. Cambridge IELTS 5- University Press, Cambridge – 6th printing 2009 
10. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
Tuần
/Buổi 
Nội dung 
Lý 
thuyết 
(tiết) 
Thực 
hành 
(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 
1 - Writing a How-to 
report 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 9-10 cuốn 1 
Trang 92-96 cuốn 2 
2 - Giới thiệu dạng câu 
hỏi Matching 
- Report writing based 
on statistics 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 14-38 cuốn 1 
Trang 97-99 cuốn 2 
3 - Giới thiệu dạng câu 
hỏi Closing 
- Report writing 
Compare & contrast 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 43-66 cuốn 1 
Trang 100 -111 cuốn 2 
4 - Giới thiệu dạng câu 
hỏi Muiltple choice 
- Group writing Practice 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 69-84 cuốn 1 
Trang 112 -113 cuốn 2 
5 - Giới thiệu dạng câu 
hỏi Summarizing 
- Descriptive writing 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 87-108 cuốn 1 
Trang 119 -120 cuốn 2 
6 
Static description 
6 - Giới thiệu dạng câu 
hỏi Y/N/NG 
- Descriptive writing 
Process description 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 113 -136 cuốn 1 
Trang 121 -126 cuốn 2 
7 Test 1 2 6 Luyện tập để chuẩn bị bài kt giữa kỳ 
Test 1 cuốn 2 
8 - Giới thiệu dạng câu 
hỏi Sentence 
completion 
- Group writing Practice 
– Correction 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 141-150 cuốn 1 
Trang 127 -128 cuốn 2 
9 Integrated exercises 
Task 2: How to plan an 
argument 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 161-180 cuốn 1 
Trang 129-130 cuốn 2 
10 Integrated exercises 
(cont.) 
Task 2: How to 
support an argument 
2 6 Luyện tập để chuẩn bị bài kt giữa kỳ 
Trang 181-190 cuốn 1 
Trang 131-140 cuốn 2 
11 Test 2 2 6 Test 2 cuốn 2 
12 Giới thiệu dạng câu hỏi 
Short asnwers 
Task 2: How to 
organize an argument 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 150-157 cuốn 1 
Trang 141-143 cuốn 2 
13 Integrated exercises 
(cont.) 
Task 2: How to refute 
an argument 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 190-200 cuốn 1 
Trang 144-146 cuốn 2 
14 Practice tests 
Cause and effect essays 
2 6 Nghiên cứu trước 
Trang 147-150 cuốn 2 
15 Review 2 6 Luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối 
khoá 
Ngày tháng. Năm 201 
Trưởng khoa 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Ngày tháng. Năm 201 
Trưởng Bộ môn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Ngày tháng. Năm 201 
Người biên soạn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Châu Thị Lệ Yến 
 Ngày tháng. Năm 201 
Ban giám hiệu 

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_chi_tiet_hoc_phan_doc_viet_tieng_anh_nang_cao_exten.pdf