Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học

Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong mạng viễn

thông

• Kỹ thuật định tuyến và các giao thức định tuyến trong

mạng viễn thông

• Điều khiển luồng và kiểm soát tắc nghẽn trong mạng

• Kỹ thuật mô phỏng mạng và hệ thống viễn thông

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 1

Trang 1

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 2

Trang 2

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 3

Trang 3

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 4

Trang 4

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 5

Trang 5

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 6

Trang 6

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 7

Trang 7

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 8

Trang 8

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học trang 9

Trang 9

pdf 9 trang xuanhieu 27/12/2021 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học

Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học
Cơ sở truyền số liệu
 Nội dung môn học
• Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong mạng viễn 
 thông
• Kỹ thuật định tuyến và các giao thức định tuyến trong 
 mạng viễn thông
• Điều khiển luồng và kiểm soát tắc nghẽn trong mạng
• Kỹ thuật mô phỏng mạng và hệ thống viễn thông
 Yêu cầu đối với sinh viên
• Nhìn lại lý thuyết xác suất
• Có khả năng làm việc được với hệ điều hành và phần 
 mềm mô phỏng mã nguồn mở
• Dự học theo quy định
• Giải các bài tập được đề nghị
• Làm các bài thí nghiệm theo yêu cầu
• Trả lời câu hỏi trên lớp có ảnh hưởng đến kết quả 
 học tập
 Yêu cầu đối với sinh viên
• Hợp tác xây dựng bài giảng, trả lời câu hỏi kỹ thuật và 
 trao đổi bình luận
• Hoàn thành nội dung thí nghiệm môn học (liên hệ thầy 
 Lê Văn Nam)
• Sinh viên trả lời tốt, tích cực tương tác sẽ được ghi nhớ 
 để cộng điểm thi và chiếu cố nếu phù hợp
 Bài giảng
• Trang web môn học:
https://sites.google.com/site/fetphamvantien/home/fund-
 data-net
 Tài liệu tham khảo
[1] John S. Carson II, Barry L. Nelson, Discrete-Event 
 System Simulation, Jerry Banks, Prentice Hall 1996
[2] Richard Blum, Network Performance Open Source Toolkit 
 Using Netperf, tcptrace, NIST Net, and SSFNet, Wiley 
 Publishing 2003
[3] Raj Jain, The Art of Computer Systems Performance 
 Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, 
 Simulation and Modeling, John Wiley and Sons 1991
 Tài liệu tham khảo
[3] Kishor Shridharbhai Trivedi, Probability and Statistics 
 with Reliability, Queuing, and Computer Science 
 Applications, Wiley-Interscience, 2001
[4] Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice-
 Hall, 2003
[5] Donald Gross, Carl M. Harris, Fundamentals of Queueing 
 Theory, Wiley-Interscience,1998
 Tài liệu tham khảo
[6] NS-3, https://www.nsnam.org/
[7] Opnet Modeler, 
[8] OmneT++, 
 Đánh giá kết quả
• Điểm quá trình: 
  Thi giữa kỳ
  Thí nghiệm
• Thi cuối kỳ

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_co_so_truyen_so_lieu_chuong_mo_dau_gioi_thieu_mon.pdf