Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà

 Bệnh nhân có những yêu cầu sau:

+ Tổng chi phí trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

+ Tổng số tiền đã đóng.

+ Tổng số tiền mà bệnh nhân phải đóng.

+ Cần biết chi tiết các khoản phải đóng.

 - Các bác sĩ cần biết những thông tin sau:

+ Cần biết rõ diễn biến bệnh của bệnh nhân mà mình đang điều trị.

+ Cần tìm kiếm một số trường hợp tương tự để tìm lấy một số giải pháp chữa trị hữu hiệu nhất.

+ Cần thống kê bệnh nhân theo từng mùa hoặc theo từng bệnh để đưa ra một số phương án hoạt động dự phòng một số bệnh theo từng mùa hoặc theo từng khu vực

 - Người nhà bệnh nhân cần biết

+ Biết được diễn biến chính xác bệnh của người nhà mình (có một số trường hợp bác sĩ không thể nói trực tiếp với bệnh nhân được nên phải nói với người nhà bệnh nhân).

+ Có thể biết quá trình điều trị của người nhà mình cũng như biết rõ được người nhà mình đang được điều trị như thế nào.

 

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 1

Trang 1

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 2

Trang 2

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 3

Trang 3

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 4

Trang 4

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 5

Trang 5

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 6

Trang 6

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 7

Trang 7

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 8

Trang 8

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 9

Trang 9

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

ppt 19 trang duykhanh 2540
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà

Luận án Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà
TR Ư ỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘITR Ư ỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN NHA TRANGKhoa Công nghệ Thông tin 
LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
Đề tài: 
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HO À 
Sinh viên thực hiện : Bùi V ă n Mừng 
Giáo viên h ư ớng dẫn: Nguyễn Kim Anh 
Nhiệm vụ đ ề tài 
I.	Tìm hiểu thực trạng hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện đ a khoa tỉnh Khánh Hoà. 
II.	Một số yêu cầu về hệ thống 
III.	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân về chức n ă ng 
IV.	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân về dữ liệu 
V.	Cài đ ặt hệ thống 
VI	 Hạn chế và h ư ớng phát triển của hệ thống thông tin quản lý bệnh nh ân 
VII.Lời cảm ơ n 
I. Tìm hiểu thực trạng hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân tại bệnh viện đ a khoa tỉnh Khánh Hòa 
Ngày này cùng với sự phát triển v ư ợt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đ óng góp thiết thực nhất, công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống đ ặc biệt, nó là một công cụ hỗ trợ rất đ ắc lực trong công tác quản lý. Chúng ta dễ dàng thấy đư ợc việc đư a tin học vào trong quản lý kinh doanh là một trong những ứng dụng quan trọng trong rất nhiều ứng dụng c ơ sở dữ liệu. 
Bệnh viện đ a khoa tỉnh Khánh Hòa là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất tỉnh Khánh Hòa. Do đ ó nhu cầu ứng dụng c ơ sở dữ liệu trong việc quản lý bệnh nhân là hết sức thiết thực. 
Hệ thống quản lý bệnh nhân có nhiệm vụ: Quản lý bệnh nhân đ ã và đ ạng đ iều trị tại bệnh viện, cũng nh ư quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân, quản lý việc thanh toán viện phí của bệnh nhân với bệnh viện cũng nh ư của bệnh viện với bảo hiểm y tế, và một số vấn đ ề khác. 
II. Một số yêu cầu về hệ thống 
 Bệnh nhân có những yêu cầu sau: 
+ Tổng chi phí trong thời gian đ iều trị tại bệnh viện. 
+ Tổng số tiền đ ã đ óng. 
+ Tổng số tiền mà bệnh nhân phải đ óng. 
+ Cần biết chi tiết các khoản phải đ óng. 
	- Các bác sĩ cần biết những thông tin sau: 
+ Cần biết rõ diễn biến bệnh của bệnh nhân mà mình đ ang đ iều trị. 
+ Cần tìm kiếm một số tr ư ờng hợp t ươ ng tự đ ể tìm lấy một số giải pháp chữa trị hữu hiệu nhất. 
+ Cần thống kê bệnh nhân theo từng mùa hoặc theo từng bệnh đ ể đư a ra một số ph ươ ng án hoạt đ ộng dự phòng một số bệnh theo từng mùa hoặc theo từng khu vực 
	- Ng ư ời nhà bệnh nhân cần biết 
+ Biết đư ợc diễn biến chính xác bệnh của ng ư ời nhà mình (có một số tr ư ờng hợp bác sĩ không thể nói trực tiếp với bệnh nhân đư ợc nên phải nói với ng ư ời nhà bệnh nhân). 
+ Có thể biết quá trình đ iều trị của ng ư ời nhà mình cũng nh ư biết rõ đư ợc ng ư ời nhà mình đ ang đư ợc đ iều trị nh ư thế nào. 
II. Một số yêu cầu về hệ thống 
	- Đối với nhân viên tài chính của bệnh viện 
+ Tổng số tiền tạm ứng mà bệnh nhân đ ã đ óng và ch ư a đ óng (còn lại là bao nhiêu). 
+	Tổng số bệnh nhân đ iều trị trong tháng có bảo hiểm y tế, và tổng chi phí của những bệnh nhân này đ ể thanh toán với bảo hiểm y tế. 
III. Phân tích và thiết kế hệ thống về chức n ă ng 
III.1.	Biểu đ ồ phân cấp chức n ă ng của hệ thống 
III.2.	Biểu đ ồ luồng dữ liệu các mức 
Biểu đ ồ phân cấp chức n ă ng của hệ thống 
Quản lý bệnh nhân 
0 
Cấp số 
1 
Khám bệnh 
2 
Thu viên phí 
3 
Thu tạm ứng BN 
3.1 
Thanh toán với BHYT 
3.2 
Cấp thuốc 
2.1 
Tiếp nhận BN 
2.2 
Cung cấp DV 
2.3 
Lập bệnh án 
2.4 
III. Phân tích và thiết kế hệ thống về chức n ă ng 
Biểu đ ồ luồng dữ liệu mức bối cảnh 
Bệnh nhân 
Quản lí bệnh nhân 
0 
Yêu cầu KB 
Kết quả 
Chi phí khám chữa bệnh 
Phòng tài chính 
Khoa đ iều trị 
Chi phí của BN 
Danh sách BN đ iều trị 
Bệnh án 
Kết quả 
Danh sách BN nhập viện 
III.2. Biểu đ ồ luồng dữ liệu các mức 
Biểu đ ồ luồng dữ liệu mức đ ỉnh 
bệnh nhân 
Cấp số 
1 
Yêu cầu KB 
Vị trí KB 
Khám bệnh 
2 
Y/C KB tại vị trí 
bệnh nhân 
Kết quả 
Phòng Tài Chính 
Thu viện phí 
3 
Xác nhận 
TT 
Đóng tạm ứng V/P 
Danh sách BN đ iều trị 
Khoa Điều Trị 
Kết quả 
Kết quả 
Hồ s ơ bệnh nhân 
Danh sách BN đ ã đ óng T. Ư 
Danh sách BN nhập viện 
Bệnh án 
III.2. Biểu đ ồ luồng dữ liệu các mức 
Biểu đ ồ luồng dữ liệu biểu diễn chức n ă ng khám bệnh 
Hồ s ơ Bênh Nhân 
Bệnh nhân 
Cấp thuốc 
2.1 
Đ ơ n thuốc 
Thuốc cấp 
Khoa đ iểu trị 
Cung cấp dịch vụ 
2.3 
Yêu cầu 
Dịc vụ dùng 
Lập bệnh án 
2.4 
DSBN NV 
Bệnh án 
Tiếp nhận BN N/V 
2.2 
Giấy NV 
Tiếp nhận 
Giấy NV 
III.2. Biểu đ ồ luồng dữ liệu các mức 
Biểu đ ồ luồng dữ liệu biểu diễn chức n ă ng thanh toán viện phí 
bệnh nhân 
Thu tạm ứng 
3.1 
Thanh toán viện phí 
Phiếu thanh toán 
Hồ s ơ Bênh Nhân 
Phòng tài chính 
Thanh toán với BHYT 
3.2 
Danh sách BN đ iều trị có BHYT 
Danh sách bệnh nhân đ iều trị 
Xác nhận thanh toán 
Danh sách BN đ ã đ óng T. Ư 
III.2. Biểu đ ồ luồng dữ liệu các mức 
IV. Phân tích thiết kế hệ thống về dữ liệu 
IV.1. Mô hình thực thể / liên kết 
IV.2. Mô hình quan hệ. 
Tỉnh 
Mã tỉnh 
Tên tỉnh 
Huyện 
Mã huyện 
Tên huyện 
Mã tỉnh 
Xã 
Mã xã 
Tên xã 
Mã huyện 
Khoa 
Mã khoa 
Tên khoa 
Chuyên môn 
Mã CM 
Tên CM 
Chức vụ 
Mã CV 
Tên CV 
Bệnh 
Mã bệnh 
Tên bệnh 
Vị Trí 
Mã vị trí 
Tên vị trí 
Nhân viên 
Mã Nhân viên 
Họ tên NV 
Ngày sinh NV 
Giới tính NV 
Số nhà NV 
Điện thoại NV 
Mã xã 
Mã khoa 
Mã CM 
Mã CV 
Dòng khám bệnh 
Mã khám bệnh 
Mã nhân viên 
Mã bệnh nhân 
Mã bệnh 
Mã vị trí 
Ngày KB 
Nội dung KB 
Chi phí KB 
Thuốc dùng 
Mã khám bệnh 
Mã nhân viên 
Mã bệnh nhân 
Mã bệnh 
Mã vị trí 
Mã thuốc 
Số l ư ợng 
Liều dùng 
Thuốc 
Mã thuốc 
Tên thuốc 
Đ ơ n giá 
Bệnh án 
Mã khám bệnh 
Mã nhân viên 
Mã bệnh nhân 
Mã bệnh 
Mã vị trí 
Mã n ơ i Đ.T 
Ngày vào 
Ngày ra 
Tình trạng ra 
Dịch Vụ Dùng 
Mã khám bệnh 
Mã nhân viên 
Mã bệnh nhân 
Mã bệnh 
Mã vị trí 
Mã n ơ i Đ.T 
Mã dịch Vụ 
Lần dùng 
Dịch vụ 
Mã dịch vụ 
Tên dịch vụ 
Đ ơ n giá 
N ơ i đ iều trị 
Mã n ơ i Đ.T 
Tên n ơ i Đ.T 
Đ ơ n giá 
Bệnh nhân 
Mã bênh nhân 
Họ bệnh nhân 
Tên bệnh nhân 
Ngày sinh BN 
Giới tính BN 
Mã xã 
Tạm ứng 
Mã tạm ứng 
Lần tạm ứng 
Số tiền 
Ngày tạm ứng 
Mã bệnh nhân 
bảo hiểm y tế 
Mã bệnh nhân 
Số thẻ BHYT 
Ngày bắt đ ầu 
Ngày kết thúc 
Phần tr ă m 
Cán bộ 
Mã bệnh nhân 
Mã c ơ quan 
C ơ quan 
Mã c ơ quan 
Tên c ơ quan 
Điện thoại CQ 
Fax CQ 
IV.2. Các l ư ợc đ ồ quan hệ của hệ thống 
TỈNH ( Mã tỉnh , Tên tỉnh) 
HUYỆN ( Mã huyện , Tên huyện, Mã tỉnh) 
XÃ ( Mã xã , Tên xã, Mã huyện) 
KHOA ( Mã khoa , Tên khoa) 
CHUYÊN MÔN ( Mã chuyên môn , Tên chuyên môn) 
CHỨC VỤ ( Mã chức vụ , Tên chức vụ) 
BỆNH ( Mã bệnh , Tên bệnh) 
VỊ TRÍ ( Mã vị trí , Tên vị trí) 
NHÂN VIÊN ( Mã NV , Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính NV, Số nhà 	NV, Điện thoại NV, Mã xã, Mã khoa, Mã CM, Mã CV) 
DÒNG KHÁM BỆNH ( Mã khám bệnh , Mã nhân viên , Mã bệnh nhân , 	 Mã bệnh , Mã vị trí , Ngày KB, Nội dung KB, Chi phí KB) 
BỆNH NHÂN ( Mã bệnh nhân , Họ bệnh nhân, Tên bệnh nhân, Ngày 	sinh BN, Giới tính BN, Mã xã) 
IV. Phân tích thiết kế hệ thống về dữ liệu 
IV.2. Các l ư ợc đ ồ quan hệ của hệ thống 
BẢO HIỂM Y TẾ ( Mã bệnh nhân , Số thẻ BHYT, Ngày bắt đ ầu, Ngày 	kết thúc, Phần tr ă m) 
C Ơ QUAN ( Mã c ơ quan , Tên c ơ quan, Điện thoại CQ, Fax c ơ quan) 
CÁN BỘ ( Mã bệnh nhân , Mã c ơ quan )	 
TẠM ỨNG ( Mã T.ứng , Lần T.ứng, Số tiền, Ngày T.ứng, Mã bệnh nhân) 
BỆNH ÁN ( Mã khám bệnh , Mã nhân viên , Mã bệnh nhân , Mã bệnh , 	 Mã vị trí , Mã n ơ i Đ.T , Ngày vào, Ngày ra, Tình trạng ra) 
N Ơ I ĐIỀU TRỊ ( Mã n ơ i Đ.T , Tên n ơ i Đ.T, Đ ơ n giá) 
DỊCH VỤ DÙNG ( Mã khám Bệnh , Mã nhân viên , Mã bệnh nhân , Mã 	bệnh , Mã vị trí , Mã n ơ i Đ.T , Mã dịch Vụ , Lần dùng) 
DỊCH VỤ ( Mã dịch vụ , Tên dịch vụ, Đ ơ n giá D.V) 
THUỐC DÙNG ( Mã khám Bệnh , Mã nhân viên , Mã bệnh nhân , Mã 	bệnh , Mã vị trí , Mã thuốc , Số l ư ợng, Liều dùng) 
THUỐC ( Mã thuốc , Tên thuốc, Đ ơ n giá) 
IV. Phân tích thiết kế hệ thống về dữ liệu 
V. THỰC HIỆN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 
Hệ thống đư ợc phân tích và thiết kế theo ph ươ ng pháp có cấu trúc. 
Hệ thống cài đ ặt dựa trên ngôn ngữ SQL Server 2000 làm c ơ sở dữ liệu 
Và lấy ngôn ngữ Visual Basic 6.0 đ ể thiết kế giao diên 
VI. Hạn chế và h ư ớng phát triển của hệ thống thông tin quản lý bệnh nh ân 
Hạn chế của ch ươ ng trình 
Do thời gian thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống là t ươ ng đ ối hạn chế so với một đ ề tài t ươ ng đ ối rộng và phong phú nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất đ ịnh. 
Bên cạnh đ ó ch ươ ng trình còn có một số chức n ă ng ch ư a hoàn thiện 
H ơ n nữa việc tìm hiểu ngôn ngữ cài đ ặt (SQL Server và Visual Basic) còn nhiều hạn chế nên việc tận dụng đư ợc những thế mạnh của ngôn ngữ là ch ư a mang lại hiệu quả cao. 
VI. Hạn chế và h ư ớng phát triển của hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân 
H Ư ỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG 
Hệ thống quản lý bệnh nhân sau khi đư ợc phân tích thiết kế và đư ợc cài đ ặt hoàn thiện sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý chứng từ sổ sách về bệnh nhân tại bệnh viện. Song nhất thiết cần phải có sự quản lý song song giữa bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện. 
	Nếu ch ươ ng trình đư ợc cài đ ặt trên môi tr ư ờng mạng hay có một trang web của bệnh viện trên mạng internet đ ể giúp cho ng ư ời thân của bệnh nhân có thể theo dõi quá trình đ iều trị của ng ư ời nhà mình mà không nhất thiết phải đ ến bệnh viện. Điều quan trong h ơ n nữa là đ ối với những bệnh nhân phải chuyển bệnh viện (ví dụ bệnh nhân phải chuyển từ Nha Trang đ i thành phố Hồ Chí Minh), trong những tr ư ờng hợp cấp bách nh ư vậy không thể đ em theo hồ s ơ bệnh án ngay đư ợc khi đ ó tại n ơ i bệnh nhân đư ợc chuyển đ ến có thể truy cập đ ến trang web mà bệnh nhân đ ến từ đ ó, xem thông tin về bệnh nhân và đư a ra ph ươ ng án đ iều trị hữu hiệu nhất. Ngoài ra đ ối với những tr ư ờng hợp khó các bác sĩ có thể hội chuẩn ngay trên mạng (mạng liên bệnh viện). 
VII. Lời cảm ơ n 
 Tôi xin chân thành cảm ơ n cô giáo Nguyễn Kim Anh đ ã tận tính h ư ớng dẫn em hoàn thành đ ồ án tốt nghiệp này. 
 Xin chân thành cảm ơ n ban lãnh đ ạo bệnh viện đ a khoa tỉnh Khánh Hoà đ ã tạo đ iều kiện về chỗ thực tập cùng các tài liệu liên quan. 
 Cảm ơ n bạn bè đ ã giúp đ ỡ đ ể tôi có đư ợc thành công nh ư ngày hôm nay. 

File đính kèm:

  • pptluan_an_phan_tich_va_thiet_ke_he_thong_thong_tin_quan_ly_ben.ppt