Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4)

2. Học phần trước:(Tên các học phần sinh viên cần phải học trước nếu có)Viết 1, 2, 3

3. Mục tiêu của học phần: (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)

Trang bị cho sinh viên vốn kiến thức ngữ vựng và xã hội để họ trau dồi kỹ năng viết các

lá thư thương mại, email, fax, các biên bản cuộc họp, các hợp đồng, vân vân, bằng tiếng Anh

một cách ngắn gọn, chính xác và hay. Môn học nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tự tay viết những

văn bản này và có thể sáng tạo để có được các văn bản dạt mức độ giao tiếp hiệu quả trong công

việc về sau. Môn học cũng kích thích sinh viên tìm hiểu thêm các loại văn bản không có trong

giáo trình để có thêm kiến thức sâu rộng về một lãnh vực của ngôn ngữ Anh tuy không quá phức

tạp nhưng cũng không dễ để tạo ra các “sản phẩm” hay, thu hút người đọc

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4) trang 1

Trang 1

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4) trang 2

Trang 2

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4) trang 3

Trang 3

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4) trang 4

Trang 4

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4) trang 5

Trang 5

pdf 5 trang xuanhieu 300
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4)

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4)
1 
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 
KHOA NGOẠI NGỮ 
________ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
___________ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 
- Tên học phần: Viết tiếng Anh 4 (Writing 4) 
- Mã số học phần: 1521172 
- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ 
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học 
- Số tiết học phần: 
 Nghe giảng lý thuyết : 16.5 tiết 
 Làm bài tập trên lớp : 16.5 tiết 
 Tự học : it nhất 50 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn / Khoa Ngoại Ngữ 
2. Học phần trước:(Tên các học phần sinh viên cần phải học trước nếu có)Viết 1, 2, 3 
3. Mục tiêu của học phần: (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được) 
Trang bị cho sinh viên vốn kiến thức ngữ vựng và xã hội để họ trau dồi kỹ năng viết các 
lá thư thương mại, email, fax, các biên bản cuộc họp, các hợp đồng, vân vân, bằng tiếng Anh 
một cách ngắn gọn, chính xác và hay. Môn học nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tự tay viết những 
văn bản này và có thể sáng tạo để có được các văn bản dạt mức độ giao tiếp hiệu quả trong công 
việc về sau. Môn học cũng kích thích sinh viên tìm hiểu thêm các loại văn bản không có trong 
giáo trình để có thêm kiến thức sâu rộng về một lãnh vực của ngôn ngữ Anh tuy không quá phức 
tạp nhưng cũng không dễ để tạo ra các “sản phẩm” hay, thu hút người đọc. 
4. Chuẩn đầu ra: 
 Nội dung Đáp ứng CĐR 
CTĐT 
Kiến thức 4.1.1. đọc và hiểu thấu đáo, chính xác các lá thư hoặc hợp 
đồng giao dịch thương mại 
PLO - K1 
4.1.2. sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp (thông qua 
khả năng viết các loại thư tín giao dịch bằng tiếng Anh) 
PLO - K2, K3 
Kỹ năng 4.2.1. Sử dụng chính xác tiếng Anh và phối hợp thành thạo 
các kỹ năng trong giao tiếp như: phân tích, tổng hợp thông tin 
ở trình độ cao cấp. 
- trong đó kỹ năng viết thư được chú trọng nhiều hơn. 
PLO - S2 
4.2.2. Phát triễn kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm. Biết cách 
khai thác tìm kiếm thông tin qua sách báo, mạng Internet. 
PLO - S1, S3 
Thái độ 4.3.1 Người học nhận thức được sự cần thiết của việc học 
tiếng Anh nói chung và sự cần thiết của kỹ năng viết thư nói 
riêng. 
PLO - A1 
4.3.2 Người học có thái độ học tập tốt, không ngừng học hỏi 
và tự luyện thêm ở nhà. Thể hiện ý thức trách nhiệm và đạo 
đức nghề nghiệp đúng đắn. 
PLO - A2, A3 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Gồm 8 chương. Mỗi chương có nhiều mục nhỏ đi sâu vào từng loại thư tín văn bản thương mại 
với nội dung xoay quanh các lãnh vực khác nhau trong đời sống, cung cấp từ vựng và cấu trúc để 
viết về những lãnh vực này. 
Sinh viên đã được trang bị kiến thức một cách có hệ thống về kỹ năng viết từ cơ bản đến nâng 
cao như: 
 kỹ năng về viết đa dạng các loại câu trong tiếng Anh (sentence skills) 
 từ câu viết thành 1 đoạn văn (from sentences to a complete paragraph) 
 từ 1 đoạn văn phát triển ý thành 1 văn bản dùng trong thương mại như thư giới thiệu sản 
phẩm, thư xin gia hạn vay, thư phàn nàn, thư xin từ chức, vân vân. 
BM01.QT02/ĐNT-ĐT 
2 
 Sử dụng ngữ vựng hợp lý và chính xác mang lại cho văn bản tính súc tích và rõ ràng, 
mạch lạc. 
Nội dung 5.1 Tìm hiểu từ vựng liên quan đến nội dung bài học. 
Nội dung 5.2 Viết thư bằng tiếng Anh, thực hiện các hình thức bài tập: điền vào 
chỗ trống, sửa lỗi sai, chuyển đổi từ cách diễn đạt informal sang 
formal, vân vân. 
Nội dung 5.3 Thực hành phần produce the language thông qua phần bài tập về 
các loại thư hoặc biên bản, hợp đồng, sơ yếu lý lịch, vân vân. 
Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến thức cơ bản về các loại thư, kỹ thuật viết thư và 
những sai lầm cần tránh khi viết. Sinh viên được áp dụng lý thuyết vào các bài tập thực hành 
theo mức độ nâng cao dần: luyện tập viết các loại thư từ cơ bản, sau đó có thể là các biên 
bản, hợp đồng. 
6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: 
- Các học phần lý thuyết: 
Buổi/Tiết Nội dung Ghi chú 
1 Introduction 
2 Chapter 1: 
_ Three basic rules of business email etiquette 
_ Tips for avoiding common email blunders 
Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 
3 
4 
Chapter 2: 
_ Letters 
_Emails 
Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2 
5 
6 
Chapter 3: 
_ Correspondence to gain employment 
_ Correspondence to hire employees 
Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2 
7 
8 
Chapter 4: 
_ Business greetings 
_ Requests 
_Thank-you correspondence 
_ Congratulations 
Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2 
9 Chapter 5: 
_ Hiring Vendors 
_ Placing and receiving orders 
_ Day- to –day contact 
Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2 
10 Chapter 6: 
_ Day-to-day communication with employees 
_ Communications with your employer 
Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2 
11 
12 
MIDTERM TEST Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2 
Chapter 7: 
_ Getting Business 
_ Daily business transactions 
_ Taking care of customers 
Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2- 4.2.1-
4.3.1-4.3.2 
13 
14 
Chapter 8: 
_ Business requests 
_ Business complaints 
_ Responses to customers complaints 
_ Consumer requests 
Giải quyết mục 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2 
15 Test correction & Feedback Giải quyết mục 
3 
tiêu 4.1.1 – 
4.1.2 
7. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
8.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1 
2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập được 
giao 
10% 4.2.1; 4.2.4; 
4.3 
3 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/... 
- Được nhóm xác nhận có tham 
gia 
5% 4.2.2; 4.2.5; 
4.2.6; 4.3. 
4 Điểm thực hành/ thí 
nghiệm/ thực tập 
- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực 
hành/.... 
- Tham gia 100% số giờ 
10% 4.2.7 đến 
4.2.10 
5 Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 
- Thi viết (60 phút) 15% 4.1.1 đến 
4.1.4; 4.2.1 
6. Điểm thi kết thúc 
học phần 
- Thi viết (60 phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
và 100% giờ thực hành 
- Bắt buộc dự thi 
50% 4.1; 4.3; ... 
8.2. Cách tính điểm 
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 
0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với 
trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
9. Tài liệu học tập: 
9.1. Giáo trình chính: 
[1] The Encyclopedia of Business Letters, Faxes and Email, Robert W. Bly & Regina Anne 
Kelly, Advantage Quest publication, 2009. 
9.2. Tài liệu tham khảo: 
[2] The Mc Graw-Hill Handbook of Business Letters, Roy W. Poe, Mc Graw Hill, Inc, 1994 
10. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
Tuần
/Buổi 
Nội dung 
Lý 
thuyết 
(tiết) 
Thực 
hành 
(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 
1 Introduction 2 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 23 
đến trang 30, Chương 1 
2 Chapter 1: 
_ Three basic rules of business 
email etiquette 
2 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 
đến 2.2, Chương 2 
4 
_ Tips for avoiding common 
email blunders 
3 
4 
Chapter 2: 
_ Letters 
_Emails 
2 - Ôn lại nội dung đã học ở chương 
2. 
- Thực tập viết email -Nghiên cứu 
trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 39 
đến trang 63 của Chương 3 
5 
6 
Chapter 3: 
_ Correspondence to gain 
employment 
_ Correspondence to hire 
employees 
2 - Ôn lại nội dung đã học ở chương 
3. 
- Thực tập viết letter 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 67 
đến trang 83 của Chương 4 
7 
8 
Chapter 4: 
_ Business greetings 
_ Requests 
_Thank-you correspondence 
_ Congratulations 
2 - Ôn lại nội dung đã học ở chương 
4. 
- Thực tập viết letter 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 85 
đến trang 98 của Chương 5 
9 Chapter 5: 
_ Hiring Vendors 
_ Placing and receiving orders 
_ Day- to –day contact 
2 - Ôn lại nội dung đã học ở chương 
5. 
- Thực tập viết letter 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 
101 đến trang 126 của Chương 6 
10 Chapter 6: 
_ Day-to-day communication 
with employees 
_ Communications with your 
employer 
2 - Ôn lại nội dung đã học ở chương 
2-5. 
- Thực tập viết email hoặc letter 
11 
12 
MIDTERM TEST 2 -Nghiên cứu trước: 
Tài liệu [1]: nội dung từ trang 133 
đến trang 175 của Chương 7 
 Chapter 7: 
_ Getting Business 
_ Daily business transactions 
_ Taking care of customers 
2 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 
177 đến trang 201 của Chương 6 
13 
14 
Chapter 8: 
_ Business requests 
_ Business complaints 
_ Responses to customers 
complaints 
_ Consumer requests 
2 - Ôn lại nội dung đã học ở chương 
2 đến chương 7. 
- Thực tập viết letter and email 
15 Test correction & Feedback 2 - Ôn lại nội dung đã học ở chương 
2 đến chương 7. 
- Thực tập viết letters and emails 
5 
Ngày tháng. Năm 201 
Trưởng khoa 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Ngày tháng. Năm 201 
Trưởng Bộ môn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Ngày tháng. Năm 201 
Người biên soạn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Nguyễn Hoài Linh 
 Ngày tháng. Năm 201 
Ban giám hiệu 

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_chi_tiet_hoc_phan_viet_tieng_anh_4_writing_4.pdf